Archiv projektů

Archiv projektů

Projekty schválené a realizované v roce 2021

Poskytovatel dotace

Účel dotace (projekt)

 

MPSV Rodina 

Podpora rodin a dětí v evidenci SPOD 2021

 

MPSV Rodina 

Služby pro rodiny 2021 v Jihočeském kraji  
Jihočeský kraj  Doplňkové aktivity a programy nejen pro služby Jihočeské rozvojové 2021  
Jihočeský kraj Služby pro rodiny SPOD  
Jihočeský kraj Odborná psychologická pomoc dětem a rodinám v Jihočeském kraji  
     

 

 

 

MULTIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ (s akcentem na přechodnou pěstounskou péči)

Poskytovatel dotace: Operační program Zaměstnanost („OPZ“)
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003785
Datum zahájení: 1. 6. 2017
Datum ukončení: 31. 5. 2019

Cíl projektu: Cílem projektu je sladit pracovní postupy zaručující řádný a odborný výkon činností poskytovaných v souladu se zákonem č. 359/1999, Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, a to u pověřených osob a orgánů sociálně právní ochrany dětí v Jihočeském kraji.

Aktivity projektu:

1. KA: Zmapovat u pověřených osob pracovní postupy zaručující řádný výkon činností poskytovaných v souladu se Standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí
2. KA: Zmapovat u OSPOD pracovní postupy zaručující řádný výkon činností poskytovaných v souladu se zákonem o sociálně – právní ochraně dětí
3. KA: Analýza výstupů pracovních setkání u pověřených osob a OSPOD
4. KA: Dvoudenní workshop
5. KA: Tvorba PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

Informace o průběhu realizace projektu najdete v Aktualitách.

Výstupy projektu: PROCESY V RÁMCI SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ zaměřené na přechodnou pěstounskou péči (příklady z praxe)

 

Projekty komunitního plánování

Informace k realizovaným projektům naleznete v sekci komunitní plnálnování

 

Naproti rodině v Jihočeském kraji

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Program: Program na podporu rodiny
Termín realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Získaná dotace: 317 394 Kč

Projekt Naproti rodině v Jihočeském kraji nabízí místně příslušným OSPOD a ohroženým rodinám pomocnou ruku. Prostřednictvím provázaných aktivit míří do řešení či zmírnění obtížné životní situace ohrožených rodin a dětí v ní.

 

Podpora rodiny ve změnovém stádiu

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Program: Program na podporu rodiny
Termín realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Získaná dotace: 178 658 Kč

Projekt nabízí rodinám, které jsou ve změnovém stadiu (před, v průběhu a po rozvodu či rozchodu) pomoc a podporu s ohledem na zájmy dětí, které v rodině vyrůstají a neshody rodičů jsou velmi zatěžovány.

Nezletilé děti se v době, kdy navštěvují školní zařízení, zhoršují v prospěchu v důsledku nedostatečné komunikace mezi rodiči a zejména v důsledku neshod, do kterých jsou v mnoha případech zatahovány děti.

 

Přeshraniční trh práce v oblasti turismus/cestovní ruch/gastronomie v Jihočeském kraji a Horním Rakousku

Poskytovatel: EÚS Rakousko-ČR
Termín realizace: 2012 – 2014 (do 30.6.2014)
Získaná dotace: 154 286 Euro

 

Dovednosti a vzdělávání jako podklad perspektivních Green Jobs v regionu Mühlviertel – jižní Čechy

Poskytovatel: EÚS Rakousko-ČR
Termín realizace: 2012 – 2014 (do 30.6.2014)
Získaná dotace: 54 922 Euro

 

Aktivně za prací II.

Poskytovatel: Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín realizace: 12/2010 - 11/2012

Cílem projektu je pomocí individuálního přístupu jednak poskytnout odborné sociální poradenství s cílem zmírnit či odstranit překážky, které mohou bránit úspěšnému zapojení na trh práce, ale i provést účastníka motivačním programem a v konečném důsledku jej umístit na pracovní místo.

Obsah projektu:

 • odborné poradenství (občanskoprávní oblast, dluhová problematika, trh práce aj.)
 • motivační program (pracovní diagnostika, individuální plánování)
 • vzdělávání (individuální PC kurzy)
 • průběžná komunikace realizátora se zaměstnavateli s cílem zajistit pro účastníky nástup do zaměstnání
 • zprostředkování zaměstnání zajistí personální agentura, která je oprávněna k výkonu této činnosti na základě ustanovení prg. 14 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Klíčové aktivity:

01 Program sociální integrace

„Program sociální integrace“ představuje provázaný sled aktivit zaměřených na práci s klientem, jeho komplexní vnímání, vzdělání, aktivizaci a motivaci a odstraňování jeho barier v rovnocenném přístupu na trh práce. Aktivita zahrnuje několik nástrojů přímé intervence, kterých bude užito dle požadavku, potřeby a zájmu účastníka:

 1. MOTIVAČNÍ PROGRAM „Basic“
  • Individuální plán klienta se stanoveným cílem
  • Občanské poradenství a poradenství v oblasti trhu práce (analýza pracovních zkušeností, rodinná anamnéza, ambice a perspektivy)
  • Pomoc při hledání zaměstnání a volných míst v regionu
  • Příprava životopisu
  • Nácvik příjímacího pohovoru (i s využitím videokamery)
 2. MOTIVAČNÍ PROGRAM „Basic +“
  • Práce s osobami vyžadující zvýšenou péči pro vstup na trh práce
  • Individuální PC kurz
  • Pracovní diagnostika
  • Práce s integrovaným systémem typových pozic
  • Pomoc při oslovení zaměstnavatele
  • Posilování kompetencí Podpůrným opatřením aktivity je příspěvek na dopravu

02 Integrace na trh práce

„Integrace na trh práce“ představuje aktivity zacílené na samotné umístění na trh práce. Aktivita probíhá ve 2 úrovních:

 1. Poradce
  • Komunikace se zaměstnavateli, nabídka výhod vyplývajících z projektu
  • Distribuce mzdových příspěvků zaměstnavateli
  • „Spojovací článek mezi účastníkem projektu, zaměstnavatelem a personální agenturou
 2. Personální agentura
  • Odborné poradenství při zprostředkování zaměstnání
  • Zprostředkování zaměstnání na základě oprávnění dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Opatření doprovázející aktivitu:

 • Příspěvek zaměstnavatelům na tvorbu nového pracovního místa (7 míst/6 měsíců/8000,- Kč/měsíc, tj. celkem za projekt 336 000,- Kč)

Informační leták

Projekt „Aktivně za prací II“, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/56.00141 je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.


 

Akademie sociálního vzdělávání

Jihočeská rozvojová o.p.s. se stala realizátorem dílčí části projektu „Akademie sociálního vzdělávání“ reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/22.00075, který je financován Evropskou uniíí z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidského zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Realizátor nabídl 29 dílčích akreditovaných témat, akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí, v celkovém rozsahu 200 hodin. Kurzy jsou koncipovány velmi interaktivně, kdy se účastníkům dostane jak teoretického, tak praktického vzdělání.

Seznam jednotlivých kurzů:

 • Asertivita,asertivní chování sociálního pracovníka, č.: 2009/239-SP
 • Emocionálně náročné situace, konflikty a jejich řešení z pozice sociálního pracovníka, č.: 2009/254-SP
 • Komunikace se seniory v sociální práci, č.: 2009/242-SP
 • Management sociálních služeb - úvod do problematiky, č.: 2009/257-SP
 • Marketing v sociálních službách - úvod do problematiky, č.: 2009/256-SP
 • Neverbální komunikace a její účinnost v sociální práci - úvod do problematiky, č.: 2009/255-SP
 • Prevence ohrožení syndromem vyhoření - úvod do tématiky, č.: 2009/246-SP
 • Rozvoj sociálních dovedností sociálního pracovníka - úvod do tématiky, č.: 2009/243-SP
 • Přehled základních metod sociální práce, č.: 2008/264-SP
 • Syndrom vyhoření versus psychohygiena sociálního pracovníka, č.: 2008/252-SP
 • Time Management pro sociální pracovníky - úvod do problematiky, č.: 2009/247-SP
 • Komunikace jako nástroj zlepšení kvality péče o osoby s demencí, č.: 2009/241-SP
 • Příprava poskytovatele na inspekci kvality poskytované služby, č.: 2009/244-SP
 • Dobrovolnictví v sociálních službách, č.: 2009/238-SP
 • Trénování paměti u seniorů, č.: 2009/251-SP
 • Komunikace s nemocnými se zdravotním postižením, č.: 2009/253-SP
 • Kvalita sociálních služeb, č.: 2009/258-SP
 • Povinná dokumentace poskytovatele sociálních služeb, č.: 2009/260-SP
 • Paliativní péče, hospicové hnutí, eutanazie, č.: 2009/262-SP
 • Základy standardů kvalit sociální práce, č.: 2008/26-SP
 • Základní otázky sociální patologie, č.: 2008/247-SP
 • Personální standardy kvality sociálních služeb, č.: 2008/248-SP
 • Rozvoj kompetencí v praxi sociální práce a základní otázky supervize sociální práce, č.: 2008/251-SP
 • Základy krizové intervence, č.: 2008/311-SP
 • Procedurální standardy kvalit sociálních služeb, č.: 2008/254-SP
 • Respektování autonomie klienta v oblasti sociální práce, č.: 2008/254-SP
 • Aktivizační programy a komunikace se seniory, č.: 2008/261-SP
 • Orientace v platné legislativě pro sociální pracovníky, č.: 2008/263-SP
 • Etika sociální práce, č.: 2008/266-SP

Tiskové zprávy k projektu:

Projekt „Akademie sociálního vzdělávání“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.


 

Máte právo na svá práva

Jihočeská rozvojová o.p.s. byla partnerem ICOS Český Krumlov, o.s.,  který se stal příjemcem dotace ve 3. výzvě Blokového grantu pro NNO: Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb nevládních neziskových organizací" priority: Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu.

Projekt s názvem: Máte právo na svá práva byl realizován po dobu 12 měsíců a jeho hlavním cílem bylo prosazování práv a povinností osob v individuálních případech diskriminace a porušování lidských práv, posílení prevence, zvýšení povědomí o dané problematice a možnostech řešení konkrétních případů. Pro dosažení tohoto celkového cíle byly stanoveny následující konkrétní cíle projektu:  

 • Zajistit účinnou a dostupnou právní pomoc konkrétním obětem diskriminace a dalším osobám v Jihočeském kraji, v jejichž případě došlo k porušení lidských práv, setkali se s projevy diskriminace nebo jsou těmito jevy ohroženi, a to i v odlehlejších oblastech regionu, kde jsou obdobné služby pro většinu takto postižených osob zcela nedostupné.
 • Zvýšení povědomí veřejnosti (odborné i laické) o problematice diskriminace a porušování lidských práv a možnostech řešení konkrétních případů porušování lidských práv a diskriminačního jednání.

Dokumenty ke stažení:

 • Leták k projektu Máte právo na svá práva ke stažení: zde
 • Leták Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.: zde

Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci  Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.


 

CHD NET

Jihočeská rozvojová o.p.s. se stala úspěšným předkladatelem projektu s názvem "CHD NET" do Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013, prioritní osa 1 - Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how. Tento projekt je financován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekt CHD NET s hlavním záměrem rozvoje přeshraničního chráněného trhu práce a podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením bude realizován po dobu 20 měsíců. Smysl projektu spočívá:

 • v podpoře chráněných a pracovních dílen v Jihočeském kraji a Horním Rakousku,
 • v podpoře vzájemné spolupráce chráněných dílen v Jihočeském kraji spracovními dílnami a ostatními zaměstnavateli v Horním Rakousku,
 • ve výměně zkušeností a know-how ohledně integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a na trh práce vČR a Horním Rakousku,
 • ve zvyšování informovanosti veřejnosti o systému zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR a Horním Rakousku.

Výše uvedené cíle budou naplňovány prostřednictvím těchto aktivit:

 • zpracování studie legislativních a systémových podmínek integrace osob se zdravotním postižením v ČR a Horním Rakousku,
 • vznik internetového portálu www.chdnet.cz,
 • zpracování katalogu chráněných dílen v Jihočeském kraji a Horním Rakousku,
 • realizace výstavy výrobků a služeb chráněných a pracovních dílen v Jihočeském kraji,
 • realizace odborného workshopu a závěrečné konference.

Tiskové zprávy k projektu:

Spolufinancováno Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

Posilování kompetencí jednotlivců v boji proti diskriminaci a porušování lidských práv

Jihočeská rozvojová o.p.s.se stala úspěšným předkladatelem projektu ve 2. výzvě Blokového grantu pro NNO „Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb nevládních neziskových organizací" priority: Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu.

Projekt s názvem: Posilování kompetencí jednotlivců v boji proti diskriminaci a porušování lidských práv byl relizován po dobu 12 měsíců a jeho hlavním záměrem bylo rozšířit povědomí obyvatel Jihočeského kraje o problematice diskriminace a porušování lidských práv včetně souvisejících sociálně patologických jevů. Smyslem je individuálně a cíleně prosazovat znalost práv a povinností těch občanů, kteří se přímo setkali s projevy diskriminace nebo jsou těmito jevy ohroženi. Záměr byl realizován poskytováním právního poradenství a mediace 50 osobám a průběžným poskytováním občanského poradenství alespoň 400 osobám. Filosofií projektu bylo doplnit stávající - dobře fungující - systém občanského poradenství o služby bezplatného právního poradenství a mediaci, které by měly komplexně uzavřít možné spektrum variant řešení diskriminačního jednání či porušování práv a svobod pro jedince. 

Důležitou součástí projektu bylo i šíření informací, zkušeností, příkladů dobré praxe široké veřejnosti prostřednictvím kvalitního časopisu REVERS, s již stabilní čtenářskou základnou, a využít vybudovaných vztahů se spolupracujícími NNO a orgány státní správy.

Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.


 

Podnikání bez překážek

Projekt byl zaměřen na podporu osob z cílových skupin, kteří se rozhodnou vyřešit tíživou situaci v podobě nezaměstnanosti zahájením podnikatelské činnosti prostřednictvím těchto aktivit: 

 • Zpracování metodiky práce s cílovými skupinami projektu (dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením, absolventi všech typů škol, rodiče po rodičovské dovolené, Generace 45+) s cílem osvětlit těmto osobám výhody i nevýhody podnikání, nabídnout jim doprovod a asistenci při seberealizaci.
 • Otevření pěti kontaktních míst BENEFIT, sloužících začínajícím podnikatelům k informačnímu servisu.
 • Poskytování individuálního poradenství v BENEFIT kontaktních místech v Jihočeském kraji.
 • Realizace vzdělávacích kurzů pro začínající podnikatele.
 • Utvoření učebních materiálů - publikace Podnikání bez překážek, skripta a praktická cvičebnice. Publikace je určena začínajícím podnikatelům, podnikatelům s krátkodobou historií, studentům obchodních a ekonomických škol; jsou v ní shrnuty základní informace a podmínky, které by měl potenciální podnikatel znát a splňovat, právní normy České republiky, užitečné kontakty a důležité informace o státních i nestátních institucích.
 • Poskytování příspěvků přímé podpory účastníkům projektu.
 • Podpora chráněných dílen z Jihočeského kraje - nabídka bezplatné propagace výrobků a služeb v BENEFIT kontaktních místech a v katalogu chráněných dílen.
 • Realizace workshopů pro začínající podnikatele a konferencí.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci programu Iniciativy Společenství EQUAL.


 

Vzdělávání podnikatelů Písecka a Prachaticka

Cílem projektu bylo posílit - prostřednictvím ucelené nabídky profesního vzdělávání - konkurenceschopnost podnikatelských subjektů nejen na Písecku a Prachaticku, ale i na celém území Jihočeského kraje. Aktivity projektu byly zaměřené na rozvoj lidských zdrojů v malých, středních i velkých podnicích. Kurzy umožnily propojení praktických zkušeností nabytých v rámci podnikatelské praxe s nově získanými nebo obnovenými teoretickými znalostmi.

Za dobu realizace projektu jsme uskutečnili tyto interaktivní vzdělávací kurzy:

 • Osobnostní rozvoj
 • Manažerské dovednosti
 • Strategické dovednosti I. stupeň
 • Marketingové znalosti
 • Personální management
 • Komunikační dovednosti

Projekt byl spolufinancován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky a to v rámci OP RLZ, opatření 4.1. Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti.


 

Standardy kvality sociálních služeb v Jihočeském kraji

Projekt byl zaměřen na zavádění standardů kvality služeb v nestátních neziskových jihočeských organizacích a to prostřednictvím těchto aktivit:

 • Zajištění vzdělávání zaměstnanců 17 partnerských neziskových sociálních organizací v zavádění standardů kvality služeb, zahájení zavádění standardů.
 • Příprava na závěrečné audity v organizacích do 2 let.
 • Vytvoření vzdělávacího modulu pro zavádění standardů kvality v jihočeských organizacích.
 • Utvoření brožury „Best praktice" v tištěné i elektronické podobě.
 • Utvoření sítě stáží v partnerských organizacích zaměřených na praktické nácviky.
 • Zavádění standardů. 

Projekt byl realizován v rámci programu Phare RLZ 2003 - Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením.


 

Sociální integrace prostřednictvím občanského poradenství v Českých Budějovicích

Cílem projektu bylo vyrovnání příležitostí pro sociálně vyloučené nebo ohrožené skupiny obyvatel prostřednictvím posílení kapacit pro poskytování služby občanského poradenství v Českých Budějovicích a tím zlepšení integrace na trh práce.

Specifickými cíli projektu byly výzkum dosavadního fungování občanského poradenství v Jihočeském kraji a zmapování kontextu ostatních poskytovaných sociálně-integračních služeb, vytvoření návrhu fungování občanské poradny v Českých Budějovicích, vytvoření širokého partnerství v oblasti sociální integrace mezi neziskovými institucemi, úřady práce, veřejnou správou a samosprávou, vybudování kapacit občanské poradny jako centra občanského poradenství v Českých Budějovicích, včetně pilotního provozu, posílení povědomí o občanském poradenství a transfer zahraničních zkušeností v oblasti občanského poradenství.

Projekt byl realizován v rámci programu Phare RLZ 2003 - Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením.


Projekt „STROOM DUB - začlenění znevýhodněných osob do společnosti a na trh práce"

Cílem projektu bylo navázat na předešlý záměr, který realizoval Městys Dub pod názvem „STROOM DUB - Společnost Trvalého Rozvoje Osob s OMezením v Dubu u Prachatic". Tento projekt byl financován ze Společného regionálního operačního programu, opatření 5.3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech.

Filozofií obou projektových záměrů bylo zrekonstruovat, vybavit a zahájit provoz Centra STROOM DUB v Dubu u Prachatic. Centrum STROOM DUB provozuje v současné době obecně prospěšná společnost STROOM DUB o.p.s. jako centrum pracovních rehabilitací a sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Zajišťuje pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální nebo zdravotní situaci, motivuje je a napomáhá jim začlenit se do společnosti a na trh práce. 

Více informací najdete na www.stroomdub.cz

Projekt byl realizován Jihočeskou rozvojovou o.p.s. ze Společného regionálního operačního programu, opatření 5.3.2. Podpora sociální integrace v regionech.


Vzdělávání lektorů a konzultantů

Hlavním cílem projektu "Vzdělávání lektorů a konzultantů" je Podpora profesní přípravy lektorů a poradců prostřednictvím těchto aktivit:

 • Příprava studijních materiálů pro vzdělávání lektorů a konzultantů a to v tištěné podobě, na CD-ROM a zpracování powerpointové prezentace celého vzdělávání a materiálů k e-learningové výuce.
 • Vytvoření skupiny účastníků vzdělávání.
 • Realizace vzdělávacích modulů pro profesní vzdělávání budoucích lektorů skupinového a individuálního poradenství v oblasti zaměstnanosti a trhu práce. Cílovými skupinami projektu byli lektoři a konzultanti, učitelé, vzdělávací a poradenské instituce, učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých.
 • Kurz byl po skončení akreditován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod názvem „Lektor vzdělávacích, rekvalifikačních, praktických kurzů". 

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.3. Rozvoj celoživotního učení.


Podpora integrace na otevřeném a chráněném trhu práce

Obsahem projektu byla podpora a zvýšení účinnosti Aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání, osob dlouhodobě nezaměstnaných, osob ohrožených nezaměstnaností a zaměstnanců v pracovním poměru ohrožených nezaměstnaností.

Výstupem projektu bylo:

 • Utvoření katalogu chráněných dílen v Jihočeském kraji - elektronická verze je zveřejněna na www.jr-spolecnost.cz .
 • Nastavení platformy spolupráce jihočeských chráněných dílen na společném marketingu. chráněných dílen.
 • Osvěta zákonné povinnosti povinného podílu a možnosti řešení náhradním plněním.
 • Monitoring pracovních míst v chráněných dílnách pro OZP a na otevřeném trhu práce.
 • Finanční podpora vzniku nových pracovních míst - 20 nově vytvořených a podpořených pracovních míst.
 • Realizace rekvalifikací, vzdělávacích kurzů, přípravy na práci.

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.1.1. - Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání.


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o. p. s.

Projekt byl zaměřen na služby a rozvoj nových programů Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. a na realizaci programů zaměřených na integraci ohrožených osob do společnosti prostřednictvím občanského poradenství, poradenství k trhu práce a programů pro sociálně exkludované či exkluzí ohrožené osoby. Hlavními aktivitami projektu bylo občanské poradenství a organizace veřejných přednášek zaměřených na eliminaci sociálně patologických jevů.

Realizací projektu došlo k aktivní pomoci při zpětném začleňování již exkludovaných osob a skupin osob do společnosti a dále ke vzdělávání s důrazem na jejich pracovní uplatnění v Jihočeském kraji. V kraji totiž vzrůstá počet osob, které nejsou schopny samostatně řešit své problémy a kterým hrozí sociální vyloučení s veškerými z toho plynoucími důsledky. 
Projekt byl užitečný jak cílovým skupinám, tak sekundárně i jejich rodinám. V kraji chybí specializovaná zařízení a služby, které by ohroženým osobám pomáhaly překlenout kritické období, pomohly jim najít své místo ve společnosti a na trhu práce.

Součástí aktivit projektu bylo i pořádání konference na téma předluženost občanů, konané pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka, dále pak pořádání tématických přednášek na středních a vyšších odborných školách, pro klienty Probační a mediační služby ČR, v diagnostických ústavech apod.


Green Jobs - Dovednosti a vzdělávání jako podklad perspektivních Green Jobs v regionu Mühlviertel – Jižní Čechy

20/11/2012  Jihočeská rozvojová o.p.s. od září 2012 realizuje ve spolupráci s rakouskými partnery projekt s názvem Green Jobs - Dovednosti

Obsah projektu:

 • Regionální profil ekologického hospodářství a ekologické zaměstnanost (struktura a rozvoj branží, zaměstnanosti, povolání a kvalifikace, potřeby odborníků, potřeby kvalifikace)
 • Regionální oblasti a potřeby inovací a technologií pro ekologické hospodářství
 • Databáze se zaměřením na „Green Innovation a Skills" a pracovní pozice (potřeby inovace a kvalifikace) ve vybraných regionálních okruzích ekologického hospodářství
 • Modely pro vzdělávání v oblasti „Green Jobs" s ohledem na specifické aktivační koncepce a přípravu učení (E-Learning a Blended-Learning, virtuální učební platforma, Train the Trainer)
 • Pilotní trénink v přeshraničním kontextu

Konkrétní cíle projektu:

 • Green Economy (zelená ekonomika) - tvorba analýzy regionální struktury a jejího potenciálu s relevantními zainteresovanými subjekty
 • analýza trhu práce a zjištění regionálních dotčených oblastí s ohledem na ekonomický růst a zaměstnanost v oblasti Green Jobs
 • vytvoření regionální databáze pracovních pozic pro oblast Green Skills ve vybraných odvětvích
 • příprava relevantní a poptávané nabídky dalšího vzdělávání v oblasti Green Economy pro oba regiony česko-rakouské hranice
 • implementace pilotních kurzů v oblasti „Green jobs" ve spolupráci s regionálními podniky a úřady práce
 • převzetí zúčastněných projektových partnerů do řádné nabídky dalšího vzdělávání

Výstupy projektu:

Doba realizace:

 • září 2012 - srpen 2014

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie, konkrétně z fondu ERDF - Operační program „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko - Česká republika 2007-2013

Partneři projektu:

   

   

Links:


Přeshraniční trh práce v oblasti TURISMUS/CESTOVNÍ RUCH/GASTRONOMIE v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku

17/10/2012  Jihočeská rozvojová o.p.s. od 1. 7. 2012 realizuje ve spolupráci s rakouským partnerem projekt s názvem "Přeshraniční trh

Období realizace:

 • červenec 2012- červen 2014

Cíl projektu:

Tento projekt reaguje na potřeby v oblasti vzdělávání a uplatnění na trhu práce, které vznikly po otevření rakouského pracovního trhu dne 1. 5. 2011 a to v oblasti stále se rozvíjejících služeb v cestovním ruchu, potažmo v gastronomii.

Obsah projektu:

 • rozvoj služeb v příhraničních oblastech a podpora přeshraniční spolupráce v oblasti trhu práce - průzkum a analýza potřeb pracovní pozic v příhraničí (cestovní ruch, gastronomie)
 • společné vytvoření vzdělávacích modulů a dodatečných kvalifikací v oblasti destinačního managementu spojeného s gastronomií pro osoby, které chtějí, či podnikají v oblasti cestovního ruchu a gastronomie (interkulturní marketing, pochopení rozdílů, zvýšení kvality služeb)
 • pilotní ověření vzdělávacího modulu s exkurzemi do vybraných provozů v obou regionech Tisková zpráva k workshopu na téma Pracovní příležitosti v rakouském příhraničí

LEADPARTNER:

 • Jihočeská rozvojová o.p.s

PROJEKTOVÝ PARTNER:

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie, konkrétně z fondu ERDF - Operační program „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko - Česká republika 2007-2013".

Links:Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Soběslav

Více informací ZDE.


Aktualizovaný plán Komunitního plánování sociálních služeb OPR Vodňany pro období 2013 - 2014

Více informací ZDE.


Komunitní plán sociálních služeb Český Krumlov

Více informací ZDE.


Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Více informací ZDE.


Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň

Více informací ZDE.

  

Již realizované a ukončené projekty najdete ve výročních zprávách Jihočeské rozvojové o.p.s