Komunitní plán sociálních služeb Český Krumlov

Komunitní plán sociálních služeb Český Krumlov

Název projektu: Komunitní plán sociálních služeb Český Krumlov

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00028

Příjemce: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Partneři: Město Český Krumlov

Popis projektu:

Jednoroční projekt „Komunitní plán sociálních služeb Český Krumlov“ (KPSS ČK) je zaměřen na podporu poskytování a plánování dostupnosti sociálních služeb ve městě Český Krumlov. Hlavní cílem projektu je podpořit stagnující proces komunitního plánování, zapojit do tohoto procesu co nejvíce účastníků z řad zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů. V rámci tohoto projektu bude provedeno kvalitativní šetření, rozšířeny stávající pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti sociálních služeb, bude revitalizován stávající komunitní plán, aktualizován Katalog poskytovatelů sociálních služeb a zahájeny přípravy plánování sociálních služeb na celém území obce s rozšířenou působností.

Komunitní plánování probíhá ve městě Český Krumlov od roku 2004, v současné době je realizován 2.KPSS. Záměrem projektu je pokračovat v započatém procesu komunitního plánování, zkvalitnit tento proces prostřednictvím rozšíření pracovních skupin a provedením šetření pro 4 cílové oblasti (senioři a zdravotně postižení, děti a mládež – prevence sociálně patologických jevů, etnické menšiny a řešení krizových situací) za účelem zjistit skutečné potřeby uživatelů a veřejnosti v oblasti sociálních služeb.

Cíle projektu:

 • zamezit sociálnímu vyloučení ohrožených osob i skupin obyvatelstva pomocí stávajících dostupných sociálních služeb
 • provést kvalitativní šetření a definovat základní potřeby a požadavky na poskytování sociálních služeb ve městě Český Krumlov, případně na území obce s rozšířenou působností
 • posilovat sociální soudržnost 3 hlavních skupin účastnících se procesu komunitního plánování, tzv. triády, tedy poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb
 • aktualizovat komunitní plán pro město Český Krumlov, zajistit data pro možné jeho rozšíření na území ORP ČK, aktualizovat Katalog poskytovatelů sociálních služeb, informovat co nejvíce obyvatel o procesu a možnosti zapojení se do komunitního plánování

Cílové skupiny projektu:

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • děti, mládež, rodiny v nepříznivé životní situaci
 • osoby závislé na návykových látkách
 • etnické menšiny a osoby z jiného socio-kulturního prostředí
 • oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby v tíživé životní situaci
 • zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb

Projekt „Komunitní plán sociálních služeb Český Krumlov“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.