Evropské fondy

Aktuální evropské projekty

 

Název projektu: NAPROTI RODINĚ V JIHOČESKÉM KRAJI

Poskytovatel dotace: Operační program Zaměstnanost („OPZ“)

Příjemce dotace:          Jihočeská rozvojová o.p.s., IČ 260 77 540, Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
Projekt s názvem:        NAPROTI RODINĚ V JIHOČESKÉM KRAJI
Registrační číslo:         CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006264
Datum zahájení:          1. 1. 2018
Datum ukončení:         31. 12. 2020

Cíl projektu:

Cílem projektu je zastavení zhoršující se situace ohrožených rodin, zmírnění důsledků sociálního vyloučení a posílení jejich postavení ve společnosti. 

Aktivity projektu:

1. KA: Podpora a posílení rodiny (sanace)
2. KA: Rodinné konference
3. KA: Asistované služby (asistované setkávání, asistované předávání)
4. KA: Metodická podpora realizačního týmu 

Informace o průběhu realizace projektu najdete v Aktualitách.

Výstupy projektu: PROCESY V RÁMCI SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ zaměřené na přechodnou pěstounskou péči (příklady z praxe)

Projekty komunitního plánování

Informace k realizovaným projektům naleznete v sekci komunitní plánování

 

Již realizované a ukončené projekty najdete ve výročních zprávách Jihočeské rozvojové o.p.s