Činnosti střediska Služby pro pěstouny

Informace k činnostem střediska ke stažení ZDE

Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče / pěstounské péče na přechodnou dobu.

Na základě pověření Krajského úřadu Jihočeského kraje k sociálně- právní ochraně dětí uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče/pěstounské péče na přechodnou dobu podle §47b zákona o Sociálně právní ochraně dětí. V dohodě je upraven rozsah a podmínky poskytovaných služeb. K dohodě každá osoba pečující/osoba v evidenci obdrží dokument Informace pro pěstouny, ve kterém jsou upraveny dílčí informace k dohodě (jméno a příjemní klíčového pracovníka, kontaktní údaje, ceník atd.).

V rámci pověření poskytujeme nejen uzavření dohody, ale i výchovnou a poradenskou péči. Služby poskytujeme na celém území Jihočeského kraje.

Doprovázení

Každá pěstounská rodina má přiděleného klíčového pracovníka, který s rodinou úzce spolupracuje. Rodina či její jednotlivý členové mají právo se na něho obracet v případech potřeby o informaci, radu či pomoc, a to osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem. Setkávání pěstounské rodiny s klíčovým pracovníkem probíhá dle potřeby v přirozeném prostředí pěstouna, v sídle společnosti či na jiném, předem dohodnutém místě. Klíčový pracovník je podporujícím profesionálem, který reaguje na potřeby rodiny či jejích jednotlivých členů.
Dalším druhem doprovázení je doprovázení na úřady.

Psychologické poradenství, terapie a jiné odborné poradenství

V určitých životních situacích zprostředkovává klíčový pracovník odbornou pomoc, a to v  následujících oblastech: odborné poradenství, psychoterapie, terapie a supervize, mediace. Všechny tyto služby nabízíme v Riegrově 51 pod jednou střechou.

Oblasti poradenství:

 • řešení sociálních nebo psychických problémů
 • řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, zdravím dítěte a s jeho výchovou
 • zabezpečení péče o dítě se zdravotním postižením
 • vzdělávání dítěte: pomoc s výběrem vhodného předškolního i školního zařízení, hodnocení možností další přípravy dítěte na budoucí povolání a při výběru vhodného zaměstnání
 • nabídka kulturní, sportovní a jiné zájmové činnosti svěřeného dítěte
 • uplatňování nároku osoby pečující/v evidenci a svěřeného dítěte v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, veřejného zdravotního pojištění a při uplatňování jiných nároků a pohledávek
 • využívání sociálních služeb
 • během přijetí dítěte do rodiny osoby pečující nebo osoby v evidenci
 • poradenství během návratu dítěte do původní rodiny
 • příprava svěřeného dítěte na odchod z náhradní rodinné péče a při zabezpečení bydlení pro svěřené dítě odcházející z náhradní rodinné péče, při poskytování pomoci dítěti při vyřizování úředních záležitostí, hledání zaměstnání, při hospodaření s finančními prostředky a řešení dalších otázek spojených se vstupem dítěte do samostatného života
 • jednání s rodiči nebo jinými osobami blízkými dítěti a při udržování a rozvíjení kontaktů dítěte s rodiči nebo jinými blízkými osobami
 • doplňování odborných znalostí a dovedností
 • poradenství v oblasti pracovního práva, majetkových věcí, finanční gramotnosti atd

Asistovaný kontakt

Středisko Služby pro pěstouny nabízí zajištění bezpečného prostředí pro setkávání dítěte s biologickými rodiči či jinými osobami. Společně vytváří plán kontaktu tak, aby byl zajištěn bezpečný prostor pro všechny zúčastněné, zejména pro dítě. Cílem je umožnit dítěti v pěstounské péči udržovat, rozvíjet či prohlubovat sounáležitost s osobami blízkými či budovat jeho identitu ve vztahu k jeho původu. Středisko Služby pro pěstouny nabízí kromě asistence odborného pracovníka i prostory, kde se mohou kontakty uskutečnit.

Zajištění péče o dítě (odlehčení)

Cílem služby je zajistit péči o svěřené dítě kvalifikovaným pracovníkem nebo organizací v době, kdy pěstoun potřebuje řešit nenadálé, ale i očekávané životní situace. Umožňujeme tak pěstounům odpočinout si, nabrat nové síly a také získat prostor pro řešení svých záležitostí (narození dítěte, úmrtí v rodině, návštěva lékaře, úřadů, nemoc, účast na vzdělávacích aktivitách atd.).

Víkendové akce pro děti za účelem respitu (odpočinku pěstounů)

Cílem jednodenních akcí pro děti v rozsahu minimálně 6 hodin je v první řadě umožnit odpočinek jejich pěstounům; je tak naplňováno právo pěstounů na dovolenou. Zároveň pobyt nabízí dětem prostor pro volnočasové aktivity, seberozvojové hry a vzdělávací aktivity. Děti zde také mohou rozvíjet své vztahy s vrstevníky z náhradních rodin a sdílet s nimi svá témata. Programy jsou vytvářeny vzhledem k potřebám konkrétních dětí, které se pobytu účastní.

Podpůrný program – program Kamarád do deště, doučování, zájmové kroužky pro děti z PP rodin

Cílem Podpůrného programu je prostřednictvím dobrovolníka umožnit dítěti v náhradní rodině zažívat další bezpečný vztah, získat průvodce či kamaráda při trávení volného času, při společných cílených aktivitách, které mají napomoci rozvoji dítěti. Klíčový pracovník s koordinátorem dobrovolnictví vytipuje vhodného dobrovolníka pro konkrétní zakázku s dítětem a osloví ho s nabídkou spolupráce, případně reaguje na zájem dobrovolníků o podpůrný program. Dobrovolník je do rodiny zaváděn klíčovým pracovníkem rodiny ve spolupráci s koordinátorem dobrovolníků. Podpůrný program je realizován v prostředí náhradní rodiny, a to přímo v místě bydliště nebo v jeho okolí. Pro realizaci aktivit podpůrného programu je podle typu zakázky možné využít také prostor střediska Služby pro pěstouny (Riegrova 51). Určitá forma podpůrného programu je i doučování dětí a zájmové kroužky pro děti z PP rodin.

A něco navíc

... ze života a do života dětí i pěstounů. Naším cílem je, aby se pěstounské rodiny (děti i dospělí) mohly sejít a jen tak si popovídat při neformálních akcích pořádaných naším střediskem. Těšte se tak například na karneval, posezení s živou hudbou, divadelní představení a další.

Vzdělávání a rozvoj

V rámci doprovázení realizujeme vzdělávání, které mohou využít všichni pěstouni bez ohledu na to, kde mají uzavřenou dohodu. Při výběru témat reagujeme na vzdělávací potřeby a přání pěstounů.

Více ke vzdělávání najdete zde.

Dokumenty ke standardům kvality SPOD pro jednotné pracovní postupy ve středisku (také k nahlédnutí u vedoucího střediska)

 

Máte zájem o některou z našich služeb? Více o tom, jak postupovat, najdete zde.