Formy náhradní rodinné péče

Uvažujete o náhradním rodičovství?

Zaujala vás nabídka služeb Jihočeské rozvojové o.p.s., ve středisku Služby pro pěstouny? Chtěli byste se zúčastnit  vzdělávání, setkávání náhradních rodičů, akcí pro děti atd.? Budeme rádi, když rozšíříte naše řady. Těšíme se na vás.

Kontaktujte nás:
- telefonicky na čísle +420 702 027 162 nebo e-mailem: pestouni@jihoceskarozvojova.cz.

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE (NRP)

Dává možnost dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině, vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí, má pozitivní vliv na jejich vývoj. Má vždy přednost před péčí ústavní.

Formy náhradní rodinné péče:

- Pěstounská péče (PP)

V České republice nejčastější forma NRP. O dítě pečuje osoba, která se nazývá pěstounem - nejčastěji se jedná o osobu v příbuzenském vztahu k dítěti. Dále jsou to osoby bez příbuzenského poměru (tzv. zprostředkovaná pěstounská péče). V tomto případě se zájemci o pěstounskou péči obrací na oddělení SPOD obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle svého trvalého bydliště a podstupují tzv. odborné posouzení (např. psychologické vyšetření, kurz přípravy, posouzení zdravotního stavu atd.). Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat, je zodpovědný za jeho výchovu a je oprávněn rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte. Zákonným zástupcem dítěte nadále zůstávají biologičtí rodiče. Pěstounovi náleží dávky pěstounské péče a je doprovázen neziskovou organizací či oddělením OSPOD v rámci dohody o výkonu pěstounské péče. Do rodiny také dochází sociální pracovnice OSPOD v pravidelných půlročních návštěvách. O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud, pro který je rozhodující zájem dítěte. Pěstoun je povinen podporovat dítě v kontaktu s jeho původní rodinou a osobami jemu blízkými. V tom mu dopomáhá jeho doprovázející organizace (více ZDE). Návrat dítěte zpět do biologické rodiny je možný, avšak dochází k němu spíše výjimečně. Vyživovací povinnost biologických rodičů přechází do rukou státu.

- Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPD)

Institut pěstounské péče na přechodnou dobu umožňuje, aby dítě mohlo vyrůstat v domácím prostředí u proškolených pěstounů, kteří jsou v evidenci příslušného krajského úřadu. O svěření dítěte rozhoduje soud a podmínkou je, že dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu nesmí být déle než 1 rok. Dítě je v PPD po dobu: a) po kterou ho rodič ze závažných důvodů nemůže vychovávat; b) po dobu, než se dítě právně uvolní pro osvojení. Děti se tak po ukončení PPD vracejí zpět do svých biologických rodin, a pokud to není možné, je nalezena rodina náhradní (osvojení nebo pěstounská péče). Tato forma NRP klade na pěstouny vysoké nároky, musí se jednat o lidi s výchovnou zkušeností (děti v rodině by měly být starší 8 let), ochotné spolupracovat s biologickou rodinou i orgány OSPOD, a lidi, které mají osobní specifické předpoklady pro výkon této NRP. Zájemci o tuto formu NRP podstupují tzv. odborné posouzení, které zajišťuje příslušný krajský úřad (mj. kurz přípravy v rozsahu 72 hodin). Pěstounům náleží dávky pěstounské péče.

- Osvojení (nebo-li adopce)

Forma péče, kdy manželé či jednotlivci přijímají opuštěné dítě za vlastní. Osoba, které je dítě svěřeno se nazývá osvojitelem. Mezi osvojitelem a dítětem vzniká vztah jako mezi rodičem a dítětem. Vždy je vyžadovaná podmínka, aby osvojení bylo v zájmu dítěte. Současně jím vznikají příbuzenské vztahy i k ostatním členům rodiny. Biologickým rodičům naopak osvojením veškerá práva a povinnosti zanikají. Tyto nově přechází na osvojitele. Dítě přijímá příjmení své nové rodiny a rodiče – osvojitelé jsou zapsaní v matrice jako rodiče dítěte. O osvojení vždy rozhoduje soud.

- Poručenství

Poručník se stává zákonným zástupcem dítěte. Jeho povinností je dítě vychovávat, zastupovat či spravovat jeho majetek místo rodičů. Poručníka dítěti ustanoví soud, a to v případech, kdy rodiče například zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti apod. Mezi poručníkem a dítětem nevzniká vztah jako mezi rodiči a dětmi. Poručník nemá vůči dítěti vyživovací povinnost. Pokud poručník o dítě osobně pečuje, náleží mu dávky pěstounské péče a je doprovázen neziskovou organizací či oddělením SPOD v rámci dohody o výkonu pěstounské péče. Do rodiny také dochází sociální pracovnice OSPOD v pravidelných půlročních návštěvách. I když je poručník zákonným zástupcem dítěte, je nutné, aby jeho souhlas ve věcech dítěte schválil soud.

- Svěření dítěte do péče jiné osoby

V zájmu dítěte je možné svěřit dítě do péče jiné osoby než rodiče. Osoba, které se dítě svěřuje, musí se svěřením souhlasit. Při výběru vhodné osoby se dává přednost příbuznému dítěte, ale může to být i jiná osoba, která je dítěti blízká a má k ní citový vztah. Dítě může být svěřeno také do společné výchovy manželů, popř. do výhradní péče jednoho z nich, se souhlasem druhého. Tuto formu je možné uskutečnit pouze za předpokladu, že je možné rodičům uložit vyživovací povinnost k dítěti. Rozhodnutím soudu je potřeba přesně stanovit práva a povinnosti osoby či osob, kterým bude dítě svěřeno. V tomto případě se neuzavírá dohoda o výkonu pěstounské péče a nevzniká nárok na dávky pěstounské péče. Sociální pracovnice OSPOD dochází do rodiny na pravidelné půlroční návštěvy.

Co je potřeba udělat před přijetím dítěte do náhradní rodinné péče?

Rozhodnutí stát se náhradním rodičem může být velmi přínosné, ale také náročné. Důležité proto je, aby se zájemce na novou roli náležitě připravil. Zájemce o NRP si podává žádost o zařazení do evidence osob o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče na obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle svého trvalého bydliště. Sociální pracovník či pracovnice obecního úřadu předá zájemcům potřebné informace, navštíví je v jejich domácnosti a je jim nápomocna při vyplňování nezbytných formulářů. Zpracovanou dokumentaci poté předá místně příslušnému krajskému úřadu, který rozhoduje o zařazení žadatelů o NRP do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny.

Slovníček základních pojmů:

Zájem dítěte je možnost dítěte vyrůstat v rodinném láskyplném prostředí za účelem plnohodnotného a harmonického vývoje osobnosti, a to přednostně v péči své původní rodiny
Rodičovská odpovědnost jsou práva a povinnosti rodičů vůči dětem. Spočívá zejména v poskytování péče o dítě, o jeho zdraví, celkový vývoj, zajištění vzdělání a výchovy apod.
Sociálně-právní ochrana dětí je zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním
Orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou obecní úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, krajské úřady, ministerstva, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, úřady práce
OSPOD obecního úřadu oddělení sociálně-právní ochrany dítěte obecního úřadu obce s rozšířenou působností

 

Další informace o náhradní rodinné péči naleznete v:

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdější předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější předpisů
  • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdější předpisů

Máte zájem dozvědět se více informací? Obraťte se na pracovníky střediska Služby pro pěstouny.