O nás

Cíle občanské poradny:

Cílem občanské poradny je klient, který:  

 • se lépe orientuje ve své situaci
 • zná svá práva a povinnosti
 • je informován o možnostech řešení
 • umí vyjádřit své potřeby a přání

Cílová skupina

Na občanskou poradnu se může obrátit každý člověk, který potřebuje informace o tom, jaké má práva a povinnosti, o možnostech řešení své situace a o dostupných službách.

Poznámka:
Občanská poradna se zaměřuje především na osoby, jejichž sociální, zdravotní a kulturní situace limituje jejich možnosti uplatnění ve společnosti (ať již z důvodu obtížné životní situace, věku, nepříznivého zdravotního stavu, tělesného, smyslového či kombinovaného znevýhodnění, sociálně znevýhodňujícího prostředí, životních návyků či způsobu života).

Věková struktura cílové skupiny: bez omezení věku

Podmínky pro uplatnění vůle klienta:  všichni pracovníci jsou povinni vytvářet podmínky k uplatňování vlastní vůle klienta při řešení jeho nepříznivé sociální situace. Osobní cíle uživatele jsou za všech podmínek respektovány. Poradce předkládá klientovi možnosti řešení jeho situace - klient rozhodne, jakou z možností pro řešení zvolí.

Druh poskytovaných služeb

 • občanská poradna poskytuje ambulantní sociální službu sociálního poradenství podle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách, v rozsahu těchto úkonů:
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb,
 • sociálně terapeutické činnosti (poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí a při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím).
 • poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
 • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
 • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

Občanská poradna poskytuje tři úrovně služeb

Služba odborného sociálního poradenství je poskytována na třech praktických úrovních a zahrnuje:

1. Informace: poskytování přesných a věcně správných informací ústní nebo písemnou formou (znění zákonů, právní úpravy,  kontakty na instituce apod.).
2. Rady: poskytování cílené rady na zakázku uživatele, strategie postupu, rozbor a nabídka alternativ pro řešení situace.
3. Aktivní pomoc: praktická pomoc při vyplňování formulářů, při psaní dopisů a podání, vysvětlování obsahu dokumentů, pomoc s výpočty.

Kapacita služby:
Celková kapacita služby představuje 32 konzultací týdně.
Kapacita pro osobní poradenství představuje 4 konzultace v dopoledních a 4 konzultace v odpoledních hodinách. Jedná se o 24 osobních konzultací týdně s tím, že 1 konzultace představuje intervenci v rozsahu 45 minut.

Mimo to mohou klienti či zájemci o službu využít:
telefonické poradenství v rozsahu 8 konzultací (387 222 838, 606 720 095)