Jakým způsobem si mohu zařídit invalidní důchod?

Jakým způsobem si mohu zařídit invalidní důchod?

Jakým způsobem si mohu zařídit invalidní důchod, když na něj mám nárok?

Občanská poradna radí:

Nejprve je nutné o invalidní důchod zažádat. Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ, PSSZ, MSSZ) příslušná podle místa trvalého pobytu občana.

Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. Žádost může rovněž podat fyzická osoba na základě plné moci.

Příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ poskytne odbornou pomoc a zajistí posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti. Vlastní rozhodnutí o invalidním důchodu potom vydá Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Co si vzít s sebou?

občanský průkaz (u cizinců doklad prokazující jejich totožnost), 
doklady o studiu, event. učení (i neukončeném), 
doklady prokazující doby zaměstnání, popřípadě doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání; nejsou-li k dispozici žádné doklady, uvedou se údaje o dobách zaměstnání, 
doklady o výkonu vojenské služby (civilní služby), 
rodné listy dětí (pokud žadatel/ka požaduje zápočet péče o děti).

Orgán sociálního zabezpečení je povinen vydat rozhodnutí o přiznání dávky nejpozději do 90 dnů. V rámci řízení o invalidní důchod se neplatí žádné správní poplatky.

Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění, které bylo oznámeno po 31. 12. 2009, lze podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení. Námitky lze podat buď přímo u ČSSZ, nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Do dvou měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o námitkách lze podat žalobu v soudním řízení správním u místně příslušného krajského soudu (v případě Prahy u Městského soudu v Praze).

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízí bezplatné konzultace (osobní, telefonické či e-mailové) při řešení situací, v nichž si nejste jisti svými právy a povinnostmi. Nejčastěji pomáhá klientům v otázkách z oblasti dluhového poradenství, majetko-právních vztahů, pracovního a rodinného práva nebo v problematice bydlení.