Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

                   

 

V roce 2018 probíhá na území níže uvedených správních obvodů obcí s rozšířenou působností další fáze plánování sociálních a souvisejících služeb. Vybrané aktivity v oblasti plánování jsou zde realizovány také s podporou projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792).

Společným cílem všech realizovaných projektů je podpořit a udržet procesy komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb na území uvedených správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Výstupy projektu, společně s výstupy dalších aktivit v dotčených územích, jsou rovněž podkladem pro zpracování a hodnocení krajského Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Realizátorem všech projektů je Jihočeská rozvojová o.p.s. na základě smluv uzavřených s Jihočeským krajem, který je příjemce dotace v rámci výše uvedeného projektu. Mezi hlavní výstupy těchto projektů patří např.:

 • Aktualizované dokumenty plánování sociálních a souvisejících služeb;
 • Vytvořené a projednaní komunikační strategie;
 • Analýzy vybraných cílových skupin;
 • Udržení procesu plánování (jednání organizačních platforem ustanovených pro plánování ze zástupců poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů služeb)

Projektové aktivity probíhají na území následujících správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP):

 • ORP Český Krumlov
 • ORP Trhové Sviny
 • ORP Třeboň

 

Plánování na území ORP Trhové Sviny

Podpora procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II. , reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792

Základní informace o plánování:

Na území obce s rozšířenou působností (ORP) Trhové Sviny probíhá proces komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb úspěšně již od roku 2010. Od té doby proběhlo již několik etap plánování. Vznikly tak strategické dokumenty shrnující tříleté výhledy rozvoje sociálních i souvisejících služeb na Trhovosvinensku (Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP T. Sviny pro období 2011 – 2015 a pro období 2015 – 2017, jehož platnost byla řídící skupinou plánování prodloužena i do roku 2018). Tyto plány jsou každoročně vyhodnocovány a aktualizovány s cílem reagovat na aktuální vývoj u každé jednotlivé služby a potřeb obyvatel regionu. Během každé fáze plánování dále probíhá zpracování dalších podkladů a dokumenty (např. katalog sociálních a souvisejících služeb na území ORP, sociodemografické profily území, anketní průzkumy apod.).

Plánování je zaměřeno na řešení potřeb definovaných cílových skupin a způsobů jejich optimálního zajištění. Přehled cílových skupin plánování na Trhovosvinensku, pro které jsou současně ustanoveny pracovní skupiny:

 • Cílová skupina „Senioři“
 • Cílová skupina „Osoby se zdravotním postižením“
 • Cílová skupina „Děti, mládež a rodiny“
 • Cílová skupina „Osoby v nepříznivé sociální situaci“

Pro každou z těchto skupin plán obsahuje opatření a aktivity v následujícím členění:

 • Priorita 1 – Podpora systému soc. služeb
 • Priorita 2 – Rozvoj systému služeb
 • Priorita 3 – Doprovodné služby a aktivity

Plán dále obsahuje i tzv. průřezové aktivity (jedná se o opatření a aktivity, které nelze věcně přiřadit primárně k jedné z uvedených cílových skupin). V rámci plánování zastává dále významnou roli řídicí skupina. Součástí procesu plánování je dále každoroční hodnocení a aktualizace plánu, zpracování souvisejících analytických podkladů, zajištění publicity plánování a další aktivity.

Dokumenty ke stažení:

Komunikační strategie
Obsah hlavního plánu - schéma KPSS aktualizované pro období 2019-2021
Tisková zpráva – duben 2018
Tisková zpráva – prosinec 2018

 

Plánování na území ORP Český Krumlov

Podpora procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792

Základní informace o plánování:

Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb na území celého správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Č. Krumlov probíhá již od roku 2011. Plánování tehdy navázalo na komunitní plánování ve městě Č. Krumlov, které bylo zahájeno již v roce 2004.

Plánování je zaměřeno na řešení potřeb definovaných cílových skupin a způsobů jejich optimálního zajištění. Přehled cílových skupin plánování na Českokrumlovsku, pro které jsou současně ustanoveny pracovní skupiny:

 • PS senioři a osoby se zdravotním postižením,
 • PS děti, mládež, rodiny,
 • PS osoby v krizi (v nepříznivé sociální situaci).
 • Cílová skupina „Senioři“
 • Cílová skupina „Osoby se zdravotním postižením“
 • Cílová skupina „Děti, mládež a rodiny“
 • Cílová skupina „Osoby v nepříznivé sociální situaci“

Pro každou z těchto skupin plán obsahuje opatření a aktivity v následujícím členění:

 • Priorita 1 – Podpora systému soc. služeb
 • Priorita 2 – Rozvoj systému služeb
 • Priorita 3 – Doprovodné služby a aktivity

Plán dále obsahuje i tzv. průřezové priority a opatření (jedná se o opatření a aktivity, které nelze věcně přiřadit primárně k jedné z uvedených cílových skupin).

V rámci plánování zastává dále významnou roli řídicí skupina. Součástí procesu plánování je dále každoroční hodnocení a aktualizace plánu, zpracování souvisejících analytických podkladů, zajištění publicity plánování a další aktivity.

Dokumenty ke stažení:

Komunikační strategie
Obsah hlavního plánu - schéma KPSS aktualizované pro období 2019-2021
Tisková zpráva – březen 2018
Tisková zpráva – prosinec 2018

 

Plánování na území ORP Třeboň

Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb na území celého správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Třeboň probíhá již od roku 2011.

Plánování je zaměřeno na řešení potřeb definovaných cílových skupin a způsobů jejich optimálního zajištění. Přehled cílových skupin plánování na Třeboňsku, pro které jsou současně ustanoveny pracovní skupiny:

 • Senioři
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Mládež, rodiny s dětmi
 • Ostatní osoby v nepříznivé sociální situaci

Pro každou z těchto skupin plán obsahuje opatření a aktivity v následujícím členění:

 • Priorita 1 – Podpora systému soc. služeb
 • Priorita 2 – Rozvoj systému služeb
 • Priorita 3 – Doprovodné služby a aktivity

Plán dále obsahuje i tzv. průřezové priority a opatření (jedná se o opatření a aktivity, které nelze věcně přiřadit primárně k jedné z uvedených cílových skupin).

V rámci plánování zastává dále významnou roli řídicí skupina. Součástí procesu plánování je dále každoroční hodnocení a aktualizace plánu, zpracování souvisejících analytických podkladů, zajištění publicity plánování a další aktivity.

V rámci realizovaného projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II., reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792, podpořeného z OP Zaměstnanost byly realizovány v rámci ORP Třeboň následující aktivity:

 • Aktualizace strategického dokumentu KPSS – Vyhodnocení aktivit roku 2018
 • Vytvoření komunikační strategie procesu KPSS
 • Analýza doplňkové služby – Senior taxi
 • Udržení a aktualizace komunikačních struktur KPSS – pracovních skupin a řídící skupiny

Dokumenty ke stažení:

Vyhodnocení KPSS za rok 2018
Komunikační strategie
Senior taxi
Tisková zpráva duben 2018
Tisková zpráva prosinec 2018