Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Třeboň

Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Třeboň

V červnu 2015 byl úspěšně dokončen projekt „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 - 2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Informace o projektu, zápisy z jednání pracovních skupin a výstupy (dokumenty) naleznete na elektronické nástěnce projektu - pro přístup na elektronickou nástěnku zadejte:

 • uživatelské jméno: trebonsko
 • heslo: trebonsko
   

Díky projektu vznikl nový Komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro území rozvoje sociálních Třeboňska na období 2015 až 2018. Dalším výstupem projektu je Katalog sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku v tištěné podobě a elektronické interaktivní podobě na internetové stránce www.socialnisluzbytrebonsko.cz

Základní informace k projektu:

 • Příjemce: Jihočeská rozvojová o.p.s.
 • Partner projektu: Město Třeboň
 • Doba realizace: 24 měsíců (1. 7. 2013 - 30. 06. 2015)
 • Cíle projektu:
 1. Zajištění kontinuity procesu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) pro území obce s rozšířenou působností Třeboň (ORP Třeboň)
 2. Provedení aktuálních šetření a průzkumů v řešeném území, aktualizace analytických poznatků
 3. Vyhodnocení a provedení aktualizace strategické části KPSS
 4. Stanovení nových priorit a opatření
 5. Vytvoření nového katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb včetně jeho interaktivní elektronické verze

Rámcový harmonogram:

 • Ustavení organizačních struktur - řídící skupiny a pracovních skupin, realizačního týmu (07-10/2013)
 • Aktualizace analýzy sociální a demografické situace ORP, šetření mezi poskytovateli a zadavateli sociálních služeb a šetření mezi širokou veřejností, vytvoření analytické části KPSS (07/2013-12/2014)
 • Jednání ŘS, monitoring a hodnocení plnění stávajícího KPSS 2011-2014(průběžně 07/2013-06/2015)
 • Jednání PS směřující k definování nové strategie
 • (průběžně 01/2014-06/2015)
 • Zapojení veřejnosti - veřejná projednání, informování na webu, dotazníkové šetření, tiskové zprávy atd.
 • (průběžně 07/2013-07/2015)
 • Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015 - 2018
 • (03-06/2015)
 • Aktualizace katalogu sociálních a doprovodných služeb pro území ORP, vč. elektronického katalogu
 • (07/2014-06/2015)

Základní dokumenty

Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Šárová
Jihočeská Rozvojová o.p.s.
Tel: +420 724 501 060
E-mail: sarova@jihoceskarozvojova.cz


Historie KPSS na Třeboňsku:

1. fáze KPPS - projekt "Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň" (červen 2010 - květen 2011)
V této fázi byla ustavena řídící skupina a 4 pracovní skupiny (senioři, zdravotně postižení, mládež a rodiny s dětmi a ostatní osoby v nepříznivé sociální situaci), v rámci jejichž jednání vznikl první ucelený Komunitní plán sociálních služeb (KPSS) pro území obce s rozšířenou působností Třeboň s platností pro období let 2011 - 2014. V květnu 2011 byl také vydán první katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku.

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň", reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/45.00144, byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dokumenty ke stažení:

Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2011 - 2014
Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku (2011)


2. fáze KPPS - projekt "Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Třeboň" (06/2012 - 06/2013)
Podstatou této fáze KPSS bylo zajistit udržení a pokračování nastartovaných procesů komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku. To bylo zajištěno v rámci individuálního projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji", registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00058 financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Díky tomuto projektu pokračovala navázaná spolupráce a byla mj. zpracována první aktualizace strategické části komunitního plánu sociálních služeb i aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb. Výstupy plánu se poté staly podkladem pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na další období.

Dokumenty ke stažení:

Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2011 - 2014 - monitoring a vyhodnocení návrhové části (k roku 2012)
Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku (2013 - aktuální verze)

Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 - 2018, reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.