Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov

Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov

Aktuální fáze KPSS na Českokrumlovsku

Aktuálně probíhá realizace projektu „Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov, reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00006, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kompletní informace o projektu, zápisy z jednání a další dílčí výstupy naleznete na elektronické nástěnce projektu ZDE 

Základní informace k projektu:

 • Příjemce: Jihočeská rozvojová o.p.s.
 • Partner projektu: Město Český Krumlov
 • Doba realizace: 16 měsíců (1.9.2013 - 31.12.2014)
 • Plánovací (referenční) období KPSS: do roku 2015 (návaznost na stávající PSS)
 • Základní cíle projektu:

- Aktualizace hlavního dokumentu PSS, aktualizace SWOT, aktualizace priorit, opatření, aktivit
- Aktualizace katalogu sociálních a souvisejících služeb + vytvoření interaktivního katalogu (na stránkách města Č. Krumlov)
- Provedení aktuálních šetření a průzkumů v řešeném území (stanovení aktuálních, popř. i nových priorit a opatření)

Stručný obsah a rámcový harmonogram:

 • Ustavení organizačních struktur, aktualizace dokumentů pro jejich činnost (ŘS a 3 PS, realizační tým) (09-12/2013)
 • Získávání analytických pokladů na území ORP Český Krumlov (09/2013 - 06/2014)
 • setkávání a jednání Řídící skupiny (ŘS) (09/2013 - 12/2014)
 • setkávání a jednání pracovních skupin (PS) (01 - 12/2014)
 • Informování a zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb (09/2013 - 12/2014)
 • Tvorba Komunitního plánu sociálních služeb pro území ORP Český Krumlov (09 - 12/2014)
 • Tvorba Katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP (05 - 12/2014)
 • Řízení projektu (09/2013 - 12/2014)

Předchozí fáze PSS na území ORP Č. Krumlov:

Projekt: Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov, CZ.1.04./3.1.03/65.00031
Příjemce: Jihočeská rozvojová o.p.s.
Partner: Město Český Krumlov
Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost (Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách, 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb - Výzva pro předkládání GP 3.1 - Podpora procesů plánování sociálních služeb)
Stručný popis projektu:
Proces byl zaměřen na zpracování plánu rozvoje sociálních služeb (PSS) na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov (ORP ČK). V rámci PSS byl prověřen aktuální stav jednotlivých sociálních služeb na území ORP ČK, jejich dostupnost, kvalita a zároveň i potřeby a požadavky jednotlivých cílových skupin projektu. Projekt byl zaměřený na celé území ORP a vycházel z realizovaného projektu v rámci kterého byl vytvořen PSS pro samotné město Český Krumlov. V rámci PSS města Č. Krumlov mimo jiné vznikla právě potřeba rozšířit plánování sociálních služeb i pro území ORP ČK. Do procesu komunitního plánování byly zapojeny 3 hlavní skupiny - poskytovatelé sociálních služeb, jejich uživatelé a zadavatelé a dále i široká veřejnost. Projekt byl určen k podpoře plánování sociálních služeb, zejména pak pro všechny cílové skupiny v rámci projektu. Hlavním výstupem projektu byl vytvořený PSS pro ORP ČK a Katalog sociálních služeb, kde jsou soustředěny informace o poskytovatelích sociálních služeb na území ORP ČK. Důležitým výstupem budou rovněž vytvořená partnerství na úrovni jednotlivých pracovních skupin a související informační a komunikační platformy.
Cíle:
Cílem projektu bylo popsat a analyzovat stávající situaci, výsledky šetření pak využít k hledání priorit a opatření v dané oblasti a zpracovat PSS pro celé území ORP Český Krumlov.
Hlavní aktivity projektu (dle schválené žádosti OP LZZ):

 • Zpracování analýzy sociálních služeb na území ORP Český Krumlov
 • Stanovení priorit, opatření a aktivit v sociální oblasti na území ORP Český Krumlov

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.