Tiskové zprávy za rok 2009

Staronový katalog chráněných dílen se brzy dočká aktualizace a doplnění

9. 12. 2009

Realizací projektu CHD NET financovaného z Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika pokračuje Jihočeská rozvojová o.p.s. v aktualizaci a rozšiřování katalogu jihočeských chráněných dílen. Cílem aktivity je podporovat provozovatele chráněných dílen formou efektivní propagace jejich výrobků a služeb. „Jihočeské chráněné dílny a chráněná pracoviště oslovujeme s nabídkou bezplatné prezentace nejen v katalogu, ale i na nově vznikajících trojjazyčných webových stránkách - takzvaném portálu CHD NET. Šablonu katalogového listu jsme postupně rozeslali na všechny jihočeské chráněné dílny nebo chráněná pracoviště. Na aktualizaci databáze těchto provozovatelů jsme spolupracovali se všemi sedmi úřady práce v jihočeském kraji," uvedla Andrea Tajanovská, manažerka projektu.

Trojjazyčné webové stránky, jejichž vznik je součástí realizace projektu, budou sloužit především k propagaci zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jejich integraci do společnosti. Součástí tedy bude i propagace chráněných dílen formou katalogových listů s jejich nabídkou výrobků a služeb," dodala Andrea Tajanovská s tím, že na realizaci projektu se podílí i rakouský partner - organizace Artegra Werkstätten gGmbH působící v Altenfeldenu, která svými aktivitami koresponduje nejen s aktivitami Jihočeské rozvojové o.p.s., ale především s aktivitami navrhovaného projektu.

Bližší informace o projektu můžete obdržet na níže uvedeném kontaktu:

Andrea Tajanovská, tajanovska@jr-spolecnost.cz, + 420 606 741 110.


Mapovací studie poukáže na legislativní i podnikatelské podmínky pro chráněné dílny

7. 12. 2009

Podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením si vzala za cíl Jihočeská rozvojová o.p.s. při realizaci projektu CHD NET, který je financován z Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013. Hlavním záměrem projektu je rozvoj přeshraničního chráněného trhu práce a podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením. „Smysl projektu spočívá především v podpoře chráněných pracovních dílen v Jihočeském kraji i v Horním Rakousku a vzájemné spolupráci těchto subjektů, dále pak ve výměně zkušeností a know-how při integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a na trh práce v obou evropských zemích," uvedla manažerka projektu Andrea Tajanovská z Jihočeské rozvojové o.p.s.

Součástí projektu je i zpracování odborné Studie legislativních a systémových podmínek integrace osob se zdravotním postižením v České republice a v Horním Rakousku, jejíž součástí je i popis situace v Jihočeském kraji. „Porovnávací studie bude jakousi analýzou nezaměstnanosti a trhu práce v obou zemích se zaměřením především na provozovatele a počty chráněných dílen. Dokument zpracováváme společně s rakouskou partnerskou organizací - chráněnou dílnou Artegra Werkstätten gGmbH působící v Altenfeldenu, která se mimo jiné podílí na sběru dat na hornorakouské straně. Studie se totiž zabývá nejen legislativními, ale i systémovými podmínkami zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice a Rakousku," řekl Jan Šesták, zpracovatel studie a ředitel Domova sv. Anežky v Čihovicích.

Navazující aktivitou realizovaného projektu je zpracování staronového katalogu chráněných dílen. „Tento produkt jsem vytvořili již při realizaci jiného projektu. V současné době probíhá sběr dat pro jeho aktualizaci a doplnění," doplnila Andrea Tajanovská s tím, že katalog bude vydán a distribuován v tištěné podobě a taktéž zveřejněn na internetovém portále CHD NET.

Porovnávací studii i katalog chráněných dílen najdou zájemci na připravovaných trojjazyčných webových stránkách, které spatří světlo světa na jaře příštího roku.

Bližší informace o projektu můžete obdržet na níže uvedeném kontaktu: 

Andrea Tajanovská, tajanovska@jr-spolecnost.cz, + 420 606 741 110.


Projekt: Máte právo na svá práva

16. 11. 2009

Od července 2009 do června 2010 spojily své síly dvě jihočeské poradny: Občanská poradna při Jihočeské rozvojové  a  ICOS Český Krumlov. Budou celý rok spolupracovat v rámci projektu s názvem: „Máte právo na svá práva". Projekt, který je podpořen grantem z  Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Tento projekt je zaměřen na poskytování bezplatného občansko-právního poradenství pro občany, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci nebo jim taková situace hrozí v   souvislosti s diskriminací či porušením lidských práv. Poradny nabízejí své služby zejména klientům z Českobudějovicka a Českokrumlovska, ale díky tomuto projektu mohou poradenství využít klienti z celého Jihočeského kraje.

Poradny nabízejí bezplatný odborný poradenský servis např. v oblastech pracovního, občanského či rodinného práva, problematiky finanční, rozpočtové a spotřebitelské... a nyní zejména v otázkách diskriminace či porušování lidských práv.  Poradny nabízejí své služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Občanská poradna při Jihočeské rozvojové, o.p.s.  je členem Asociace občanských poraden.  

Jaké služby mohou klienti využít?

Občansko-právní poradenství ( Je vedeno speciálně vyškoleným sociálním pracovníkem. Myslíme si, že je důležité, aby se každý, kdo má dojem, že byl diskriminován či mu byla porušena základní lidská práva, mohl bezplatně poradit o své situaci či o možnostech jejího řešení...).
Právní poradenství (pro obě poradny pracují renomovaní právníci. Pokud poradce poradny zjistí, že u klienta došlo kporušení práv či diskriminaci, je objednán na právní konzultaci, aby mohl být stanoven postup řešení).
Právní zastupování klienta u soudu či mimosoudně (rozhoduje poradce a právník poradny).
Webová poradna - je primárně určena pro diskriminační a lidsko právní problematiku a je zcela anonymní. Dotaz je potřeba vložit na webových stránkách: http//www.diskriminace.krumlov.cz  vsekci webová poradna. Ta je také přístupna z webových stránek: http://www.jr-spolecnost.cz/. Odpověď na svůj dotaz se tazatel dočte na: http//www.diskriminace.krumlov.cz opět  vsekci webová poradna. Dotazy nejsou zasílány tazatelům ne jejich emailové adresy.

Kontakty:

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA ČESKÝ KRUMLOV

 • Adresa: BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
              Centrum sociálních služeb - ICOS
              Náměstí Svornosti 2
              381 01 Český Krumlov
 • Telefon, fax: 380 727 600
 • Mobil: 774 110 124
 • Email: pravni.poradna@krumlov.cz
 • Klientské hodiny
  Pondělí: 9.00 - 12.00 pro neobjednané klienty
               13.00 - 17.00 pro objednané klienty
  Středa:   9.00 - 12.00 pro objednané klienty
               13.00 - 17.00 pro neobjednané klienty
  Doporučujeme se předem objednat. (telefonicky, e-mailem možno i mimo uvedenou provozní dobu v další všední dny mezi 9.00 a 16.00 h., nebo osobně v sídle centra v uvedených provozních hodinách) Ostatní dny jsou vyčleněny pro e-mailové konzultace, jednání s právníky a další agendu poradny.

OBČANSKÁ PORADNA PŘI JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ, o.p.s.

 • Adresa: OBČANSKÁ PORADNA
              Jihočeská rozvojová o.p.s.
               B.Smetany 34
               370 01 České Budějovice
 • Telefon, fax: 387 222 838
 • Mobil: 606 720 095
 • Email: poradna@jr-spolecnost.cz
 • Konzultační hodiny
  Pondělí: 9.00 - 13.00 objednaní klienti
               14.00 - 18.00 zájemci o službu, neobjednaní klienti
  Úterý: 8.00 - 12.00 emailové dotazy
  Středa a čtvrtek: 8.00 - 12.00 zájemci o službu, neobjednaní klienti
                          13.00 - 17.00 objednaní klienti
  Pátek: 8.00 - 12.00 telefonické konzultace

Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska   v rámci  Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.


Intenzivní odborný kurz - Profesní poradenství na trhu práce v ČR

6. 10. 2009

Pro organizace působící na trhu práce, odborné pracovníky služeb zaměstnanosti nebo zaměstnance NNO zaměřující se na práci s nezaměstnanými uspořádá Jihočeská rozvojová o.p.s. pilotní kurz: „Profesní poradenství na trhu práce v České republice“.

Vzhledem k tomu, že i naše obecně prospěšná společnost se zaměřuje mimo jiné na poradenství na trh práce, absolvovali v minulosti všichni naši poradci roční kurz zaměřený na poradenství na trhu práce a prácI s cílovou skupinou. Získané informace byly natolik užitečné, že se Jihočeská rozvojová o.p.s. rozhodla uspořádat kurz tohoto typu pro své kolegy a kolegyně a předat jim tak čerstvě nabité zkušenosti.
Kurz bude mj. zaměřen na veřejné služby zaměstnanosti včetně kariérního poradenství, důsledky a prevence dlouhodobé nezaměstnanosti; několik hodin se budou návštěvníci kurzu věnovat i pracovně-právní problematice. „V kurzu bude kladen důraz také na důležitost lektorských dovedností.
Kurz se bude konat od ledna příštího roku v celkovém rozsahu 56 hodin. Vedle 6 celodenních konzultací bude součástí i 18 hodin e-learningové výuky a individuálního poradenství.


Nová webová poradna - DISKRIMINACE

22. 9. 2009

Chtěli bychom upozornit, že na stránkách Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. byla v rámci projektu:"Máte právo na svá práva", zpřístupněna klientům webová poradna. 

Pro přístup a zadání vašeho dotazu, klikněte zde: MÁTE PRÁVO NA SVÁ PRÁVA

Upozornění:

Webová poradna je primárně určena pro diskriminační a lidskoprávní problematiku. Dotazy i odpovědi jsou anonymní.

Odpověď se dočtete zde, do 7 pracovních dnů: WEB PORADNA

Chcete-li se zeptat mimo problematiku poradny, obracejte sena poradna@jr-spolecnost.cz.


Občanská poradna vydala zajímavou brožuru o diskriminaci

3. 8. 2009

Cílem této brožury je představit a zodpovědět otázky, se kterými se klienti Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. v rámci projektu: „Posilování kompetencí jednotlivců v boji proti diskriminaci a porušování lidských práv" nejčastěji setkávali. Brožura je vystavěna na nejčastěji řešených dotazech z následujících oblastí: správní řízení, porušování práv v oblasti zaměstnávání, porušování práv v oblasti bydlení, insolvence a v neposlední řadě mediace jako způsob smírného řešení sporů.

Jelikož téma diskriminace v celé jeho šíři zdaleka přesahuje možnosti této brožury, naší ambicí je zejména informovat širokou veřejnost o každodenní praxi Občanské poradny a současně zprostředkovat naše zkušenosti s daným tématem. "Pojem diskriminace s sebou nese různé asociace, je často citovaný v médiích a mnohdy o něm lidé hovoří s určitou ironií. Zkušenosti našich klientů však potvrzují, že se v různých oblastech svého života opravdu cítí znevýhodněni - na základě lidských vlastností i charakteristik (může se jednat o znevýhodnění z důvodu pohlaví, etnického původu, náboženství, věku, sexuální orientace, zdravotního stavu nebo sociálního původu)" uvedle Lenka Daňhová, vedoucí Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. a doplňuje: "Tato praktická pomůcka je určena všem bez rozdílu, tedy nejenom tomu, kdo přišel do styku s diskriminací nebo porušováním lidských práv".

Posláním Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. je pomoci klientům, aby dokázali efektivně vyjádřit své potřeby a přání a ve spolupráci s občanskou poradnou nebo prostřednictvím sítě dostupných služeb nalezli řešení své situace. Občanská poradna podporuje každého člověka, který je v nepříznivé sociální situace nebo mu taková situace hrozí a neví jakým způsobem tuto situace řešit.Občanská poradna podporuje samostatnost a nezávislost klientů. Své poslání naplňuje prostřednictvím emoční podpory, aktivní pomoci, asistence.

Tento projekt patří do 2. výzvy Blokového grantu pro NNO „Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb nevládních neziskových organizací" priority: Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu.


Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.


Výroční zpráva společnosti za rok 2008

10. 7. 2009

Na webových stránkách byla uveřejněna Výroční zpráva společnosti Jihočeská rozvojová o.p.s. za rok 2008. K nahlédnutí je v sekci: ke stažení/ výroční zprávy.


Projekt CHD NET

7. 5. 2009

Rozvíjet přeshraniční trh práce a podporovat spolupráci jihočeských chráněných dílen s podobnými subjekty z Horního Rakouska si vzala za cíl Jihočeská rozvojová o.p.s. prostřednictvím projektu s názvem CHD NET. Společnost se stala úspěšným předkladatelem žádosti do Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika, a tak získala z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj finance na realizaci 20měsíčního projektu zaměřeného na rozvoj přeshraničního chráněného trhu práce a podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Smyslem projektu je zvyšovat povědomí a informovanost veřejnosti o systému zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice v porovnání s Horním Rakouskem a podílet se na výměně zkušeností a know-how při integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a na trh práce.

Na začátku realizace projektu vypracuje Jan Šesták, ředitel Domova sv. Anežky v Čihovicích a odborník na chráněný trh práce, porovnávací studii zaměřenou na legislativní a systémové podmínky zaměstnávání a integraci osob se zdravotním postižením do české a rakouské společnosti. „Souběžně s tím budeme připravovat vznik a naplnění ojedinělého internetového portálu zaměřeného právě na podporu jednak chráněných dílen, ale i osob se zdravotním postižením. Na trojjazyčných webových stránkách se zaměříme na propagaci chráněných dílen a - zejména - nabídku jejich výrobků a služeb, dále pak na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, a to nejen v oblasti trhu práce, ale i vzdělávání a osobního rozvoje," uvedla Andrea Tajanovská, ředitelka Jihočeské rozvojové o.p.s. s tím, že na realizaci projektu se bude podílet i rakouský partner - organizace Artegra Werkstätten gGmbH (http://www.artegra.at/) působící v Altenfeldenu, která svými aktivitami koresponduje nejen s aktivitami Jihočeské rozvojové o.p.s., ale především s aktivitami navrhovaného projektu. „Rakouský partner se bude podílet na vzniku internetového portálu, respektive jeho obsahové části, dále pak na uspořádání výstavy výrobků a služeb chráněných a pracovních dílen a několika odborných workshopů a konferencí.

„Realizací tohoto projektu můžeme taktéž pokračovat v rozšiřování katalogu jihočeských chráněných dílen a jeho aktualizaci. Naším cílem je podporovat tyto zaměstnavatele formou efektivní propagace jejich výrobků a služeb. Chráněné dílny a pracoviště, stejně tak jako zaměstnavatele zaměstnávající alespoň 50 % osob se zdravotním postižením, budeme postupně oslovovat s nabídkou bezplatné prezentace nejen v katalogu, ale i na již zmíněném portále CHD NET. Šablona katalogového listu je taktéž zveřejněna na internetových stránkách http://www.jr-spolecnost.cz/ v sekci Projekty pod hlavičkou CHD NET. Vyplněný formulář mohou zástupci chráněných dílen již nyní zasílat na adresu info@jr-spolecnost.cz ," dodala A. Tajanovská.

Katalog bude vydán a distribuován v tištěné podobě a taktéž zveřejněn na portále CHD NET. Zajímavým může být především pro zaměstnavatele, kteří mají povinnost dle zákona o zaměstnanosti plnit povinný podíl. Ti zde mohou najít inspiraci, jak účelně využít své peníze (namísto jejich přesunutí do státní pokladny): zadáním zakázky vhodné chráněné dílně nebo investicí do nákupu výrobků či služeb od chráněných dílen, které se v kvalitě svých výstupů mohou ve většině případů rovnat firmám, které zaměstnávají pracovníky bez zdravotního omezení.

Bližší informace o projektu můžete obdržet na níže uvedeném kontaktu:

Andrea Tajanovská, tajanovska@jr-spolecnost.cz, + 420 606 741 110.


Nabídka kurzů pro sociální pracovníky - program na květen a červen

28. 4. 2009

Společnost Jihočeská rozvojová o.p.s., akreditovaná jako vzdělávací instituce MPSV ČR pod číslem jednacím 2008 310/I, 2009, realizuje v  květnu  a červnu roku 2009 následující akreditované kurzy:

Základy sociální práce s vyloučenými skupinami

Termín: 22. května 2009, 11.00 hod - 18.00hod
Místo: Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola v Prachaticích, Zahradní 249, 383 01, Prachatice
Lektor: Mgr. Jana Šimečková

Vybrané otázky sociální psychologie pro sociální pracovníky:

Termín: 23. května 2009, 9.00 hod - 16.00 hod
Místo:  Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola v Prachaticích, Zahradní 249, 383 01, Prachatice
Lektor: PhDr. Vladislava Šídlová

Základy práce v rámci aplikované výpočetní techniky:

Termín: 19. června 2009, 11.00 hod - 18.00 hod; 20. června 2009, 9.00 hod - 16.00 hod
Místo: Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola v Prachaticích, Zahradní 249, 383 01, Prachatice
Lektor: Mgr. Luboš Šimek

Financování v oblasti sociální práce:

Termín: 26. června 2009, 11.00 hod - 18.00 hod
Místo: Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1756/51, zasedací místnost 4. patro
Lektor: Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
Uzavřený kurz

Pracovně profesní individuální a týmové poradenství:

Termín: 27. června 2009, 9.00 hod - 16.00 hod
Místo: Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1756/51, zasedací místnost 4. patro
Lektor: Bc. Andrea Tajanovská, DiS.

Semináře jsou určeny sociálním pracovníkům a široké veřejnosti, která se o tuto oblast zajímá. Na konci každého kurzu účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.

V měsíci červnu roku 2009Jihočeská rozvojová o.p.s. také realizuje jeden neakreditovaný kurz:

Personalistika a řízení lidských zdrojů:

Termín: 6. června 2009, 9.00 hod - 16.00 hod
Místo: Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1756/51, zasedací místnost 4. patro
Lektor: Mgr. Jan Dudek

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Lakomá; tel.: + 420 725 596 416


Otevíráme II. cyklus Programu celoživotního vzdělávání pro sociální pracovníky

10. 4. 2009

Již II. vzdělávací cyklus Programu celoživotního vzdělávání pro sociální pracovníky poběží od 24. 4. 2009, a to vždy v pátek a v sobotu. Předpokládaný konec programu byl stanoven na 19. 2. 2010. Všechny kurzy se budou konat v Českých Budějovicích: v učebnách v sídle Jihočeské rozvojové o.p.s. Riegrově ulici 1756/51, 370 01, a na Zdravotně sociální fakultě (objekt Uran) na adrese Boreckého 27, 370 11. Program je pořádán ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociální v Prachaticích. Cena programu je 20. 000 Kč bez DPH.


Katalog vzdělávacích aktivit DfK Group

7. 4. 2009

Skupina společností DfK Group vydala nový katalog vzdělávacích programů pro rok 2009/2010. V katalogu je obsažena nabídka vzdělávacích aktivit společností Bedex s.r.o., KP projekt s.r.o., Employment service a.s. a Jihočeské rozvojové o.p.s.


Dubnové kurzy pro sociální pracovníky

26. 3. 2009

Společnost Jihočeská rozvojová o.p.s., akreditovaná jako vzdělávací instituce MPSV ČR pod číslem jednacím 2008 310/I, 2009 realizuje v  dubnu roku 2009 následující akreditované kurzy:

Základy krizové intervence:

Termín: 3. dubna 2009, 11.00 hod - 18.00hod; 4. dubna 2009, 9.00 hod - 16. 00 hod; 24. dubna 2009, 11.00 hod-18.00 hod
Místo: Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1756/5, zasedací místnost 4. patro
Lektor: PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá

Personální standardy kvality sociálních služeb:

Termín: 17. dubna 2009, 11.00 hod - 18.00 hod
Místo: Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1756/5, zasedací místnost 4. patro
Lektor: Mgr. Lucie Bicková

Procedurální standardy kvality sociálních služeb:

Termín: 18. dubna 2009, 9.00 hod - 16.00 hod
Místo: Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1756/5, zasedací místnost 4. patro
Lektor: Mgr. Lucie Bicková

Syndrom vyhoření versus psychohygiena sociálního pracovníka:

Termín: 25. dubna 2009, 9.00 hod - 16.00 hod
Místo: Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola v Prachaticích, Zahradní 249, 383 01, Prachatice
Lektor: PhDr. Vladislava Šídlová


Březnové semináře pro sociální pracovníky

26. 2. 2009

Jihočeská rozvojová o. p. s., akreditovaná jako vzdělávací instituce MPSV ČR pod číslem jednacím 2008/310-I,
pořádá v březnu 2009 akreditované semináře na témata:

Teoretická východiska metod sociální práce

- dne: 13. 3. 2009, 11.00 hod - 18.00 hod; místo konání: Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola v Prachaticích, Zahradní 249, 383 01 Prachatice; lektor: Mgr. Jana Šimečková.

Přehled základních metod sociální práce

- dne: 14. 3. 2009, 09.00 hod - 16.00 hod; místo konání: Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola v Prachaticích, Zahradní 249, 383 01, Prachatice; lektor: Mgr. Jana Šimečková.

Základy standardů kvality sociálních služeb

- dne: 27. 3. 2009, 11.00 hod - 18.00 hod; místo konání: Jihočeská rozvojová o. p. s. (zasedací místnost, 4. patro), Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice; lektor: Mgr. Lucie Bicková.

Orientace na trhu práce v ČR a EU

- dne: 28. 3. 2009, 09.00 hod - 16.00 hod; místo konání: Jihočeská rozvojová o. p. s. (zasedací místnost, 4. patro), Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice; lektor: Mgr. Jan Dudek.

Semináře jsou určeny sociálním pracovníkům a široké veřejnosti, která se o tuto oblast zajímá. Na konci každého kurzu účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.


Uživatelé služeb občanské poradny stále upřednostňují právní služby před mediací

20. 2. 2009

Projekt s názvem „Posilování kompetencí jednotlivců v boji proti diskriminaci a porušování lidských práv", finančně podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, realizuje Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o. p. s. již od června roku 2008.

Občanská poradna rozšířila v rámci uvedeného projektu nabídku bezplatných služeb pro své uživatele. Konkrétně jde o bezplatnou službu mediace - tj. mimosoudní formu řešení sporů - a bezplatné právní služby pro uživatele, kteří se chtějí bránit proti diskriminaci a porušování lidských práv. „Vzhledem k velkému zájmu o bezplatné právní služby jsme přidali další konzultační hodiny externích právníků pro uživatele služeb, kteří bojují s diskriminací či porušováním lidských práv. Nejčastěji se dotazy týkají oblasti pracovně-právní a bydlení," vysvětluje Jan Knetl, vedoucí občanské poradny, a dodává: „První měsíce ukázaly, že lidé stále dávají přednost právním službám před mediací. Mimosoudní řešení sporů si v České republice stále hledá své místo. Uživatel služby často upřednostní sice mediaci před soudním řešení sporu, ale kámen úrazu je většinou v tom, že je těžké přesvědčit protistranu sporu k účasti na mediaci."

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o. p. s. oslaví v dubnu 2009 tříleté výročí svého fungování. V minulém roce využilo služeb občanské poradny více než 500 uživatelů, se kterými vedli odborní občanští poradci přibližně 750 konzultací.

Pro více informací o projektu a činnosti občanské poradny prosím kontaktujte:

Jan Knetl, vedoucí; tel: +420 387 22 838; gsm: +420 606 720 095

poradna@jr-spolecnost.cz; http://www.jr-spolecnost.cz/


Vzdělávání sociálních pracovníků - program na únor

28. 1. 2009

Společnost Jihočeská rozvojová o.p.s., akreditovaná jako vzdělávací instituce MPSV ČR pod číslem jednacím 2008 310/I,  2009 realizuje v únoru roku 2009 náledující akreditované kurzy:

1.) Základy krizové intervence

 • Kdy: 12. února 2009, 9.00-16.00
          13. února 2009, 9.00-16.00
          19. února 2009, 9.00-16.00
 • Kde: Zdravotně sociální fakulta, objekt Vltava (Uran), Boreckého 27, 370 11 České Budějovice.
 • Lektor: PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá
 • Cena: 2.520 Kč bez DPH
 • Cíl kurzu: Seznámit účastníky s principy krizové intervence při zachování bezpečného prostoru pro klienty i pracovníky; posluchači se seznámí se systémem krizové intervence na regionální úrovni s cílem předat ucelenou informaci o možnostech psychosociální pomoci v krizové situaci.
 • Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Lakomá; tel.: + 420 72559641


2.) Etická východiska sociální práce

 • Kdy: 20. února 2009, 11.00-18.00
 • Kde: Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola v Prachaticích, Zahradní 249, 383 01, Prachatice
 • Lektor: PhDr. Jana Břendová
 • Cena: 840 Kč bez DPH
 • Cíl: Vysvětlit účastníkům role masových médií v procesu globalizace, seznámit je s aktuálními sociálními dopady mediální marginalizace a mediální stereotypizace.
 • Program:
  - role masových médií v procesu globalizace,
  - média a marginalizace (problematika menšin, potlačování alternativ apod.),
  - média a stereotypizace (národní, etnické, třídní a rodové (genderové) stereotypy a také stereotypy týkající se sociálně deviantních skupin, např. narkomanů či alkoholiků, vytvářené dominující většinou ve společnosti).
 • Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Lakomá; tel.: + 420 72559641

3.) Demografie pro sociální pracovníky se zaměřením na aktuální trendy populačního vývoje ČR

 • Kdy: 21. února 2009, 09.00-16.00
 • Kde: Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola v Prachaticích, Zahradní 249, 383 01, Prachatice
 • Lektor: Mgr. Ladislav Šídlo, DiS.
 • Cena: 840 Kč bez DPH
 • Cíl: Poskytnout účastníkům informace o demografii jako vědě, o demografických procesech, představit hlavní rysy vývoje obyvatelstva na území České republiky a popsat současnou demografickou situaci zemi i v rámci evropského / světového kontextu a seznámit účastníky s demografickým stárnutím populace.
 • Program:
  - demografie jako věda, předmět a objekt demografie, postavení demografie v systému věd,
  - nejdůležitější mezníky ve vývoji demografie jako vědy z historického pohledu,
  - prameny demografických dat se zaměřením na Českou republiku,
  - demografické procesy a základní demografické ukazatele pro lepší pochopení demografického vývoje na našem území,
  - hlavní rysy vývoje obyvatelstva na území České republiky od nejstarších dob do současnosti,
  - postavení současné demografické situace České republiky v rámci evropského/světového kontextu,
  - perspektivy demografického vývoje České republiky v následujících letech,
  - demografické stárnutí jako základní determinant socioekonomického vývoje České republiky,
  - shrnutí a společné vytvoření konceptu využití demografických poznatků pro sociálního pracovníka,
  - diskuse nad aktuálními problémy a nad probíranou tématikou.
 • Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Lakomá; tel.: + 420 72559641

Nabídka neakreditovaných kurzů:

4.) Individuální plánování průběhu sociálních služeb

 • Termín: 26. února 2009, 9.00-16.00
 • Lektor: Mgr. Lucie Bicková
 • Cena: 840 Kč bez DPH
 • Cíl kurzu: Získání informací o způsobu plánování průběhu služeb.
 • Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Lakomá; tel.: + 420 72559641

Výstava fotografií Barvy duše

26. 1. 2009

Společnost Jihočeská rozvojová o. p. s. pořádá výstavu černobílé fotografie s názvem Barvy duše 2009. Na výstavě, jež je vyvrcholením stejnojmenné fotografické soutěže Barvy duše 2009, budou představeny vítězné fotografie mladých začínajících autorů. Vernisáž fotografií, během níž dojde ke slavnostnímu vyhlášení vítězů amatérské fotografie a předání cen, se uskuteční ve čtvrtek 29. 1. 2009 v 18.00 h v Prachaticích, v příjemném prostředí restaurace Byblos Club, Starokasárenská ulice číslo 92. O doprovodný program se postará taneční studio 4Ever z Prachatic. Výstava potrvá od 29. 1. 2009 do 20. 2. 2009.

Aktivitami, učiněnými v rámci projektu Barvy duše, se společnost zapojila do kulturního života Jihočeského kraje, zvláště do oblasti fotografické tvorby. Velké díky patří Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu krajského úřadu Jihočeského kraje, bez jehož finanční pomoci v rámci Jihočeského krajského příspěvkového programu podpory v oblasti kultury pro rok 2008 by tento projekt nemohl být realizován. Více informací o projektu Barvy duše lze najít na internetových stránkách společnosti http://www.jr-spolecnost.cz/.

Výsledky soutěže:

1. místo: Vladimír Vácha, Prachatice

2. místo: Jana Rabenhauptová. Prachatice

3. místo: Petra Žďárská, Jablonec nad Nisou


Akreditované kurzy pro sociální pracovníky v lednu 2009

24. 1. 2009

Společnost Jihočeská rozvojová o.p.s., akreditovaná jako vzdělávací instituce MPSV ČR pod číslem jednacím 2008 310/I,  realizuje v lednu roku 2009 následující akreditované kurzy:

Etická východiska sociální práce pod č. j. 2008/269 - SP:

 • Kdy: ZMĚNA DATA KONÁNÍ: 20. února 2009 od 11.00 hodin do 18.00 hodin
 • Kde: Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola v Prachaticích, Zahradní 249, 383 01 Prachatice
 • Lektor: PhDr. J. Břendová
 • Cena: 840 Kč bez DPH
 • Cíl kurzu:
  - vysvětlit účastníkům role masových médií v procesu globalizace,
  - seznámit je s aktuálními sociálními dopady mediální marginalizace a mediální stereotypizace

V termínu 30. 1. 2009 se uskuteční následující seminář:

Komunitní práce a komunitní plánování pod č. j. 2008/257 - SP:

 • Kdy: 30. 1. 2009, od 11.00 hodin do 18.00 hodin
 • Kde: Prachatice - Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Zahradní 249, 383 01.
 • Lektor: Mgr. J. Šimečková
 • Cíl: Definovat komunitu a komunitní práci, představit systém, principy a výstupy komunitního plánování a komunitní triády, objasnit smysl a přínosy komunitního plánování
 • Program:
  - definice komunity,
  - vývoj komunitní práce,
  - komunitní triáda,
  - smysl a struktura komunitního plánování.
 • Cena: 840 Kč bez DPH

Etika sociální práce pod č. j. 2008/266 - SP:

 • Kdy: 31. ledna 2009 od 9.00 hodin do 16.00 hodin
 • Kde: Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola v Prachaticích, Zahradní 249, 383 01 Prachatice
 • Lektor: Mgr. J. Šimečková
 • Cena: 840 Kč bez DPH
 • Cíl kurzu: Znalost
  - funkce etických kodexů,
  - vývoje etických principů v sociální práci,
  - etických kodexů a jejich obsahů,
  - dilemat v sociální práci,
  - všedních dilemat spojených s výkonem sociální práce.

Nová verze ankety časopisu Revers

15. 1. 2009

Dovolujeme si Vás upozornit na novou, přepracovanou verzi ankety časopisu Revers. Jejím cílem je získat zpětnou vazbu na kvalitu informací a časopisu jako takového a obdržet podněty k jeho vylepšení.

Dotazník, sestávající se ze tří krátkých otázek, je ke stažení zde . Vypněný jej, prosím, odešlete zpět na  e-mailovou adresu poradna@jr-spolecnost.cz.

Velice děkujeme za Váš čas a Vaši ochotu.

Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.