Jak ze zaměstnavatele získat dlužnou mzdu?

Jak ze zaměstnavatele získat dlužnou mzdu?

Paní Lída je invalidní důchodkyně a 4 roky si přivydělává na částečný úvazek u jednoho zaměstnavatele. Přibližně poslední rok ale pro ni není snadné se zaměstnavatelem vyjít, a dochází tak k častým neshodám. Hlavním důvodem bývá, že jí často vyplácí mzdu až po smluveném výplatním termínu, nebo vyplatí pouze část mzdy. Konkrétně za duben až červen 2015 vyplácel vždy pouze zálohu 2000,-Kč a za červenec a za srpen mzdu neobdržela vůbec. Zaměstnavatel jí podle jejích slov dluží 11 580,- Kč. Navíc není jediná ze zaměstnanců, komu dluží na mzdě. Vždy se omlouval tím, že mu odběratelé neproplatili faktury, že jsou nízké příjmy, musí hradit dluhy atd. Již několikrát ho urgovala jak ústně, tak i prostřednictvím emailové pošty. Na její výzvy nereaguje. Klientka je bezradná, neví, jak má ze zaměstnavatele peníze dostat. Bojí se, že o pracně vydělané peníze přijde. Z doslechu se dozvěděla o občanské poradně a přišla se zeptat, jaké mají s ostatními zaměstnanci možnosti dlužnou mzdu získat.

Řešení:

Mzdu je zaměstnavatel povinen zaplatit v období splatnosti, kterým je kalendářní měsíc následující po měsíci, kdy byla práce vykonána. Paní Lída má dvě možnosti, buď podá žalobu – tzv. návrh na vydání platebního rozkazu, nebo insolvenční návrh na zaměstnavatele.

Pokud by se rozhodla podat žalobu, soud zaměstnavateli nejčastěji prostřednictvím platebního rozkazu přikáže zaplatit dlužnou mzdu. Pokud zaměstnavatel ve stanovené lhůtě dluh neuhradí, může ho paní Lída poté vymáhat exekučně. Druhou možností je podání Insolvenčního návrhu na zaměstnavatele. Ten může být podán, pokud jsou splněny podmínky úpadku.  Podat ho může sám dlužník i věřitel. V tomto případě je paní Lída věřitelem.

Dlužník je v úpadku, jestliže má:

  • více věřitelů a
  • peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
  • tyto závazky není schopen plnit (dále jen “platební neschopnost”).

Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže:

  • zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo
  • je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo
  • není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo
  • nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

(§3 Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení)

Mají-li být splněny podmínky úpadku, musí kl. doložit, že zaměstnavatel má ještě minimálně jednoho věřitele. Paní Lída zná řadu dalších zaměstnanců, kterým zaměstnavatel dluží na mzdách a je přesvědčená, že by se k insolvenčnímu návrhu připojili. I ostatní podmínky úpadku by byly v tomto případě splněny.

Do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů od chvíle, kdy úřad práce zveřejní na své úřední desce informace o zahájení insolvenčního řízení proti zaměstnavateli může zaměstnanec uplatňovat mzdové nároky. Tzn. že paní Lída a ostatní dotčení mohou požádat příslušný úřad práce, aby jim proplatil dlužnou mzdu. Mzdové nároky mohou žádat za tři měsíce před zahájením insolvenčního řízení a tři měsíce po jeho zahájení, pokud v toto období chodili do práce a zaměstnavatel jim za toto období dluží. Příslušné měsíce z tohoto období si vyberou zaměstnanci sami.

Paní Lída má také právo na okamžité zrušení pracovního poměru, a to v případě, že zaměstnavatel nepošle výplatu déle, jak měsíc a půl po odpracování kalendářního měsíce. Pracovní poměr skončí doručením oznámení zaměstnavateli o zrušení pracovního poměru, tedy bez výpovědní lhůty. Současně má paní Lída nárok na náhradu mzdy ve výši dalších dvou měsíčních průměrných výdělků.