Občanská poradna

Občanská poradna

To se mi líbí

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s je členem Asociace občanských poraden.
Principy občanské poradny: Nestrannost – Nezávislost – Bezplatnost – Diskrétnost

Poslání občanské poradny

Posláním Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. je:

 • pomoc klientům lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech
 • podpora každého člověka, který je v nepříznivé sociální situaci nebo mu taková situace hrozí a neví jakým způsobem tuto situaci řešit
 • podpora samostatnosti a nezávislosti klienta při hledání i vlastním řešení jeho situace

Toto poslání naplňuje poskytováním emoční podpory, informací, rad, aktivní pomocí i prostřednictvím sítě dostupných služeb.

Obecné cíle

Cílem občanské poradny je klient, který:

 • se lépe orientuje ve své situaci;
 • zná svá práva a povinnosti;
 • je informován o možnostech řešení;
 • umí vyjádřit své potřeby a přání

Cílová skupina

Na občanskou poradnu se může obrátit každý člověk bez omezení věku, který potřebuje informace o tom, jaké má práva a povinnosti, o možnostech řešení své situace a o dostupných službách.

Občanská poradna se zaměřuje především na osoby, jejichž sociální, zdravotní a kulturní situace limituje jejich možnosti uplatnění ve společnosti - ať již z důvodu obtížné životní situace, věku, nepříznivého zdravotního stavu, tělesného, smyslového či kombinovaného znevýhodnění, sociálně znevýhodňujícího prostředí, životních návyků či způsobu života.

Zásady občanské poradny

 • bezplatnost (klient nebude za službu nic hradit),
 • anonymita a důvěrnost (poradci zachovávají mlčenlivost, neuchovávají osobní údaje a záznamy vedou anonymně),
 • respekt (nehodnotící postoj ke klientovi jeho situaci a jeho názorům, podpora samostatnosti, sociálních začleňování),
 • individuální přístup (poradci pracují v souladu s individuálními potřebami klienta).

Dodržováním těchto zásad ctíme právo každého klienta na důstojnost, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, na ochranu jména a práva na informace.

Druh poskytovaných služeb

Občanská poradna poskytuje ambulantní sociální službu sociálního poradenství podle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách, v rozsahu těchto úkonů:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb,
 • sociálně terapeutické činnosti (poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí a při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím),
 • poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
 • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
 • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.