Informace o mediaci

Základní informace o mediaci a cena

Mediace:

 • patří k technikám mimosoudního řešení sporů
 • je strukturovaný proces, který má několik fází a pevně stanovená pravidla zaručující bezpečí
 • je postavena na principech: dobrovolnosti, spolupráce, nestrannosti, neutrality a orientace na budoucnost
 • šetří peníze (předchází soudním poplatkům, nákladům na právní zastoupení)
 • výstupem je oboustranně přijatelná DOHODA

Proces mediace:

Mediace má několik fází a v každé se děje něco jiného. Mediační setkání trvá maximálně 3 hodiny.

 1. fáze: strany budou informovány o procesu mediace, dojednají společná pravidla pro celý proces jednání
 2. fáze: strany hovoří pouze k mediátorovi – mediátor naslouchá, shromažďuje informace, cílem této fáze je zjistit, jak strany svoji situaci vnímají
 3. fáze: strany naslouchají jedna druhé
 4. fáze: strany hledají možná řešení
 5. fáze: dohoda, pojistky (řešení překážek v naplňování dohody)
 6. fáze: sepsání dohody

Mediátor:

 • je nestranným průvodcem a prostředníkem při vyjednávání smírného řešení
 • je profesionálně vyškolený v oblasti mediace
 • usnadňuje komunikaci sporným stranám (hledá společná témata, pojmenovává potřeby)
 • neradí, nehodnotí a nenavrhuje řešení
 • zachovává si neutralitu (nikdy nezjišťuje informace od sporných stran dopředu, snaží si udržet nadhled, je partnerem obou stran, dává jim stejný prostor)
 • pomáhá oprostit spor od emocí
 • je zodpovědný za bezpečný prostor (ctí dodržování pravidel, vyváženosti celého procesu)
 • dbá na vyváženost dohody

Oblasti mediace:

Rodinná mediace

 • úprava péče o děti po rozvodu či před ním
 • stanovení výše výživného s uvedením, co může být podnětem k jeho navýšení…

Majetkoprávní a v oblasti bydlení

 • sousedská nedorozumění
 • rozdělení společného jmění manželů
 • nájemní vztahy mezi pronajímatelem a nájemníkem
 • dědictví
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • náhrada škody
 • vymezení věcného břemene (například u darovací smlouvy) aj.

Pracovní

 • vztahy na pracovišti (mezi kolegy, nadřízenými a podřízenými navzájem)
 • náhrady škody
 • výpověď – dohoda

Spotřebitelská

 • uplatnění reklamace

Jiné

 • neshody mezi občanem a institucí