Aktuální evropské projekty

Jihočeská rozvojová vyvíjí maximální úsilí o získání grantů v dotačních titulech městských, krajských, ministerských, ale i evropských tak, aby zajistila finanční prostředky pro široké spektrum poskytovaných služeb.


 

Název projektu: NAPROTI RODINĚ V JIHOČESKÉM KRAJI

Poskytovatel dotace: Operační program Zaměstnanost („OPZ“)

Příjemce dotace:          Jihočeská rozvojová o.p.s., IČ 260 77 540, Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
Projekt s názvem:        NAPROTI RODINĚ V JIHOČESKÉM KRAJI
Registrační číslo:         CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006264
Datum zahájení:          1. 1. 2018
Datum ukončení:         31. 12. 2020

KOORDINÁTOR PROJEKTU:

Mgr. Miloslava Hanousková
Email: hanouskova@jihoceskarozvojova.cz
Telefon:  +420 724 748 399

Cíl projektu:

Cílem projektu je zastavení zhoršující se situace ohrožených rodin, zmírnění důsledků sociálního vyloučení a posílení jejich postavení ve společnosti. 

Aktivity projektu:

1. KA: Podpora a posílení rodiny (sanace)
2. KA: Rodinné konference
3. KA: Asistované služby (asistované setkávání, asistované předávání)
4. KA: Metodická podpora realizačního týmu 

Informace o průběhu realizace projektu najdete v Aktualitách

 

 

Název projektu: MULTIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

(s akcentem na přechodnou pěstounskou péči)

Poskytovatel dotace: Operační program Zaměstnanost („OPZ“)

Příjemce dotace:         Jihočeská rozvojová o.p.s., IČ 260 77 540, Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
Projekt s názvem:        MULTIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ
Registrační číslo:        CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003785
Datum zahájení:          1. 6. 2017
Datum ukončení:         31. 5. 2019

KOORDINÁTOR PROJEKTU:

Mgr. Lenka Bicanová
Email: bicanova@jihoceskarozvojova.cz
Telefon:  +420 724 989 128.

Cíl projektu:

Cílem projektu je sladit pracovní postupy zaručující řádný a odborný výkon činností poskytovaných v souladu se zákonem č. 359/1999, Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, a to u pověřených osob a orgánů sociálně právní ochrany dětí v Jihočeském kraji.

Aktivity projektu:

1. KA: Zmapovat u pověřených osob pracovní postupy zaručující řáný výkon činností poskytovaných v souladu se Standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí
2. KA: Zmapovat u OSPOD pracovní postupy zaručující řádný výkon činností poskytovaných v souladu se zákonem o sociálně – právní ochraně dětí
3. KA: Analýza výstupů pracovních setkání u pověřených osob a OSPOD
4. KA: Dvoudenní workshop
5. KA: Tvorba PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

Informace o průběhu realizace projektu najdete v Aktualitách

 

 

Název projektu: Iniciativa 50+

Poskytovatel dotace:             Evropský fond pro regionální rozvoj

(Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika)

Leadpartner:                           Berufsförderungsinstitut Oberösterreich Linz
Partner:                                    Jihočeská rozvojová o.p.s.
Pojekt s názvem:                    Iniciativa 50+
Číslo projektu:                        ATCZ68
Datum zahájení:                     1. 4. 2017
Datum ukončení:                    30.09. 2018

Tento projekt je realizován společně Institutem na podporu vzdělávání Horního Rakouska Berufsförderungsinstitut  Oberösterreich v Linci a Jihočeskou rozvojovou o.p.s. v Českých Budějovicích.

Cíle projektu:

V rámci nadregionální sítě, jejíž základ tvoří strategičtí partneři výše uvedených realizátorů, se sledují následující cíle:

  • čelit rostoucí nezaměstnanosti věkové skupiny 50+
  • rozvíjet, vyměňovat a šířit dobré přístupy firem a veřejných institucí, které udržují tyto skupiny osob v aktivním pracovním procesu
  • urychlovat komunikaci mezi politickými, administrativními, ekonomickými, sociálními a občansko-společenskými aktéry v celém regionu.

S ohledem na hlavní výstup projektu bude realizováno celkem 8 společných přeshraničních školení, projektová konference. Vznikne odborná příručka a bude vybudována síť expertů.

Cílová skupina projektu:

Cílovou skupinou školení jsou poradci a poradkyně pro nezaměstnané (specifikace Generace 50+) a osoby odpovědné za lidské zdroje (HR) ve firmách v příhraničí.

Kroky realizace:

Na základě rešerší a rozhovorů s regionálními aktéry (rakouský úřad práce AMS – regionální pobočky, osoby odpovědné za lidské zdroje (HR) ve firmách, regionální manažeři pro práci a zaměstnanost) budou sebrány a vyhodnoceny nápady a příklady „Best Practice“.
Na základě dat bude připraven program školících dní.
Budou vybrány cílové skupiny vhodné pro tento obsah školení příp. pro jeho aplikaci a budou pozvány na pořádané akce.
V souvislosti s prováděnými rozhovory (ad bod 1) se zjistí připravenost k vytvoření sítě pro přeshraniční spolupráci.
Na základě realizovaných akcí (ad bod 3) bude provedeno vyhodnocení a zpětná vazba účastníků (např. vhodnost pro praxi, hodnocení efektivity, akceptace apod.). Výstupy budou zaznamenány ve vzniklé příručce.
Pro udržení kontaktů v budoucnu, se pokusíme vytvořit odpovědnou strukturu pro další práci po skončení projektu.

Strategičtí projektoví partneři:

Na rakouské straně

Úřad práce Horní Rakousko (Arbeitsmarktservice Oberösterreich)
Servis ministerstva sociálních věcí, zemská pobočka Horní Rakousko
Koordinační místo „Arbeitsfähigkeit erhalten“, con/tour gmbh

Na české straně
Úřad práce České Budějovice

Odpovědný za projekt na české straně: Nina Mocová

 

 

Projekty komunitního plánování

Informace k aktuálně realizovaným projektům naleznete v sekci komunitní plnálnování

 

Již realizované a ukončené projekty najdete ve výročních zprávách Jihočeské rozvojové o.p.s